Information page

Garancija

Sledeći uslovi saobraznosti se primenjuju za sve Candy proizvode prodate na teritoriji Republike Srbije:

Candy aparati su namenjeni isključivo za korišćenje u domaćinstvu. Ako želite, odnosno nameravate da Candy aparate upotrebljavate u profesionalne svrhe, prethodno se posavetujte sa trgovcem, uvoznikom ili ovlašćenim serviserom.

PRAVA POTROŠAČA:

1. Kupovinom ovog proizvoda, kupac stiče prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugih zakona Republike Srbije, u obimu ne većem nego što je obim prava koji ovi zakoni predviđaju.

2. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

3. Pod otklanjanjem nesaobraznosti smatra se opravka ili zamena robe.

4. Opravka ili zamena robe obaviće se u primerenom roku.

5. Ovaj Garantni list izdat je na zahtev potrošača, u skladu sa čl.56.3 Zakona o zaštiti potrošača. Radi razjašnjenja, ovim Garantnim listom potrošač ne stiče prava ugovorne garancije, već zadržava prava predviđena zakonom.

Otklanjanje kvarova koje korisnik prouzrokuje neadekvatnom upotrebom ili nepravilnim održavanjem (fizička oštećenja, lomovi), otklanjanje kvarova nastalih usled nepravilne montaže i priključenja aparata kao i zbog nestabilnog napona električne instalacije, neodgovarajućeg pritiska u vodovodnoj mreži ili više sile (strujni udari, udari groma, poplava, požar...) ne podležu otklanjanju nesaobraznosti.

Nenamensko korišćenje uređaja povlači automatski gubitak prava na otklanjanje nesaobraznosti.