Εγγύηση

Χρονικό Διάστημα και Συνθήκες Εγγύησης

Η εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα της Candy Elettrodomestici Srl εντός των όρων και συνθηκών της παρούσας, και καλύπτει όλα τα ελαττώματα που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αβλεψίες ή/και παραλείψεις του κατασκευαστή.  Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την Ημερομηνία Παράδοσης των προϊόντων, η οποία αποδεικνύεται από έγκυρο Δελτίο Αποστολής, παράδοσης ή παραλαβής. Ο καταναλωτής χάνει όλα τα δικαιώματα του εντός των όρων και των συνθηκών της παρούσας εγγύησης αν αποτύχει και πληροφορήσει τον κατασκευαστή για οποιοδήποτε ελάττωμα μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την στιγμή που το ελάττωμα έγινε εμφανές.  Για να είναι έγκυρο το συμβόλαιο εγγύησης πρέπει πάντα να συνοδεύεται από έγκυρο έγγραφο αποδεικτικό της αγοράς/ παράδοσης του προϊόντος (Δελτίο Αποστολής, Παράδοσης ή Παραλαβής ή τιμολόγιο ή Απόδειξη λιανικής πώλησης-αγοράς), από το οποίο να προκύπτουν το όνομα του προμηθευτή, του αγοραστή, η ημερομηνία παράδοσης/αγοράς, το εμπορικό όνομα του μοντέλου του προϊόντος και η τιμή αγοράς. Σε περίπτωση έκδοσης απόδειξης  λιανικής πώλησης-αγοράς στην οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη και του προϊόντος αγοράς, η εγγύηση θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον προσκομίζεται συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο της Candy Hoover Hellas που συνοδεύει την αγορά προϊόντων της. 
Για επισκευή χωρίς χρέωση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να να παρέχονται πάντα στον Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό σε περίπτωση ανάγκης επισκευής του προϊόντος.   

Συνθήκες Ισχύος της Εγγύησης

 • Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση
 • Το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται  και να συνδέεται σε δίκτυα παροχής, ηλεκτρισμού, νερού, αερίου αυστηρά σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Εγχειριδίου Εγκατάστασης και Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης που εσωκλείονται στο προϊόν.
 • Ο τρόπος Χρήσης και συντήρησης πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Εγχειριδίου Εγκατάστασης και Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης που εσωκλείονται στο προϊόν.
 • Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από το εγκεκριμένο προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Candy Hoover Hellas και όλα τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και εγκεκριμένα 
 • Η ειδοποίηση για την βλάβη πρέπει να γίνεται άμεσα με την εμφάνιση της, τηλεφωνικώς. Το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service, υποχρεούται να σας δίνει αριθμό αναφοράς κλήσης για βλάβη. Κάθε χρήση της συσκευής η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την βλάβη θα πρέπει να αποφεύγεται μέχρι την επίσκεψη από τον τεχνικό του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Service.
 • Η εταιρία Candy Hoover Hellas δεν ευθύνεται για φθορές ή βλάβες της συσκευής κατά τη μεταφορά της από το εργοστάσιο κατασκευής της μέχρι το σημείο εγκατάστασής της.
 • Κανένα κατάστημα Πώλησης Οικιακών Συσκευών, δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους ή τις συνθήκες της παρούσας εγγύησης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν παρεχόμενη εμπορική εγγύηση των καταστημάτων πώλησης.

Σκοπός της Εγγύησης 

Οποτεδήποτε, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης, παρουσιαστεί ελάττωμα στο προϊόν αποδιδόμενο σε ενέργεια ή παράλειψη του κατασκευαστή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει Δωρεάν Επισκευή του Προϊόντος ή Δωρεάν Αντικατάστασή του, εκτός αν κατά την κρίση του κατασκευαστή, τέτοιο αίτημα είναι αντικειμενικά αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Τυχόν επισκευή   του προϊόντος δεν επιμηκύνει το χρονικό διάστημα της Εγγύησης.  
Εδαφική έκταση της εγγύησης ορίζεται η Ελληνική Επικράτεια.

Εξαιρέσεις από την Εγγύηση

 • Μετά το πέρας των 24 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία της συσκευής διαφορετική από εκείνη για την οποία σχεδιάστηκε (π.χ. Επαγγελματική Χρήση)
 • Αν η βλάβη επήλθε κατά τις φάσεις μεταφοράς της συσκευής από το εργοστάσιο κατασκευής της μέχρι το σημείο εγκατάστασης της ή από κακή εγκατάσταση, αμέλεια, λανθασμένο χειρισμό ή πλημμελή συντήρηση
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία της συσκευής υπό τάση και συχνότητα διαφορετική της αναγραφόμενης σε αυτήν.
 • Αν η βλάβη προήλθε από λειτουργία της συσκευής κατά την σύνδεση της σε δίκτυο άλλο από αυτό της ΔΕΗ
 • Αν η βλάβη προήλθε από μεταβολές της τάσης ή της συχνότητας του δικτύου της ΔΕΗ
 • Αν η βλάβη προήλθε από κακή ή πλημμελή κατάσταση της ηλεκτρικής υποδομής του χώρου όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή ή από δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν μέσα σε αυτόν ή από φυσικές καταστροφές
 • Αν στην συσκευή έγινε επέμβαση από πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Candy Hoover Hellas ή/και δεν χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
 • Αν δεν υπάρχει το παρόν Έντυπο Εγγύησης και  έγκυρο έγγραφο (Δελτίο Αποστολής, Παράδοσης ή Παραλαβής ή τιμολόγιο ή Απόδειξη λιανικής πώλησης-αγοράς) με τα απαραίτητα στοιχεία,. Παρακαλούμε λοιπόν να διατηρείτε πάντα το δελτίο αγοράς της συσκευής σας ή φωτοτυπία του.
 • Αν έχουν παραποιηθεί το έντυπο εγγύησης ή/και τα παραστατικά αγοράς της συσκευής, όπως ο τύπος και αριθμός σειράς της συσκευής
 • Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τις λυχνίες φωτισμού, τις ενδεικτικές λυχνίες, τα γυάλινα, πλαστικά και αισθητικά μέρη της συσκευής, εκτός αν αποδειχθεί ότι το ελάττωμά τους οφείλεται σε αβλεψία του κατασκευαστή.

Σε περίπτωση επισκευής του προϊόντος από το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Candy Hoover Hellas αν και συντρέχει λόγος εξαίρεσης από την Εγγύηση, το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Περιορισμοί Ευθύνης του Κατασκευαστή 

Η Candy Hoover Hellas δε φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που δύνανται άμεσα ή έμμεσα να προκληθούν σε πρόσωπα, κατοικίδια ζώα, ή αντικείμενα ως συνέπεια μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες τους Εγχειριδίου Οδηγιών Εγκατάστασης, Χρήσης και Συντήρησης του Προϊόντος.

Λήξη ισχύος Εγγύησης

Μετά το χρονικό διάστημα ισχύος της Εγγύησης, ο καταναλωτής είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για όλα τα κόστη των επισκευών. Η Candy Hoover Hellas συνιστά στους καταναλωτές μετά τη λήξη της Εγγύησης, να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Τεχνικής Εξυπηρέτησης , μέσω του οποίου διασφαλίζεται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών , σε λογικό πλαίσιο  κόστους επισκευής και μεταφορικών εξόδων.