Záruční podmínky pro spotřebitele

společnosti Candy Hoover, s.r.o.

(dále jen „Společnost“)

 

1. Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (dále jen „Záruka“). Při dodržení podmínek způsobu užívání výrobku je na výrobek poskytována Záruka v trvání 24 měsíců ode dne prodeje.

2. Vyskytne-li se vada v době 12 měsíců od zakoupení, má se za to, že výrobek byl vadný již v době převzetí. Po uplynutí 12 měsíců je kupující povinen prokázat, že výrobek byl vadný již při převzetí kupujícím, jinak Společnost za takovou vadu není odpovědná.

3. Kupující může dle své volby požadovat odstranění vady:

a) dodáním nové věci bez vad; Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující v případě požadování výměny požadovat jen výměnu součásti; nebo

b) bezplatnou opravou.

Společnost může odmítnout volbu kupujícího v případě, kdy způsob odstranění vady zvolený kupujícím nemožný nebo nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady.

4. Společnost může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu věci bez vady. V takovém případě může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat přiměřenou slevu.

5. Na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy má kupující nárok i v případě, kdy se vada projeví opakovaně (alespoň třikrát), jedná-li se o podstatnou vadu, nebo pokud je z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud je vada věci jen nevýznamná.

6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7. Právo na odstranění vady výrobku může kupující uplatnit na Zákaznickém centru Společnosti a to prostřednictvím webového formuláře nebo telefonicky. Kontaktní informace nalezne kupující na oficiálních stránkách Společnosti: https://www.candy-home.com/cs_CZ/technicka-podpora/

Dále může kupující právo na odstranění vady výrobku uplatnit u prodejce, kde výrobek zakoupil nebo prostřednictvím nejbližšího autorizovaného servisního střediska Společnosti (dále jen „Servis“) a umožnit ověření existence uplatněné vady včetně odpovídajícího vyzkoušení, příp. demontáže výrobku, v provozní době tohoto Servisu. Každé právo ze Záruky by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do konce záruční doby. Po uplynutí záruční doby kupující nemůže účinně uplatnit práva ze Záruky.

8. Podmínkou pro uplatnění jakéhokoliv práva ze Záruky je, že byly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v souladu s návodem k montáži a obsluze.

9. U vestavných spotřebičů a výrobků vyžadujících odborné zapojení (plynové a kombinované sporáky, varné desky a všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem) je podmínkou uplatnění Záruky odborná instalace výrobku, provedená specializovanou osobou a předložení potvrzení o odborné instalaci kupujícím na vyžádání Servisu. Společnost nezodpovídá za poškození či škody vzniklé chybnou instalací nebo chybným zapojením výrobku.

10. V případě uplatnění reklamace formou předání reklamovaného výrobku prodejci nebo Servisu, předá zákazník kompletní a čistý výrobek (v souladu s obecnými hygienickými zásadami) včetně všech jeho částí, součástí a příslušenství za účelem možnosti kompletní diagnostiky výrobku, potřebné k odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a pokud je kompletnost výrobku nezbytná k zjištění reklamované vady a k jejímu odstranění, lhůta k vyřízení reklamace začíná běžet až dnem dodání chybějících součástí.

11. Servis posoudí oprávněnost uplatnění vady (reklamace) a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu vyřízení. Kupující je povinen poskytnout Servisu součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i záruční opravy výrobku.

12. Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Servisem, avšak jen při splnění podmínek uvedených v záručních podmínkách. Po provedení záruční opravy je Servis povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, který ve vlastním zájmu před podpisem tohoto listu zkontroluje jeho obsah a kopii následně pečlivě uschová.

13. Nebude-li uplatněná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující Servisu shora uvedenou součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu i Servisu veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tímto vzniknou.

14. Záruka vyplývající z těchto podmínek platí pouze na území České republiky.

15. Tato Záruka se nevztahuje na:

- Vady vzniklé používáním výrobku v rozporu s návodem k použití.

- Opotřebení nebo poškození výrobku, včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku, jeho nedostatečnou údržbou, poškození způsobené vodním kamenem a usazeninami.

- Mechanické poškození výrobku způsobené nevhodnou manipulací, dopravou nebo cizím zaviněním.

- Výrobky, kde údaje na záručním listu a dokladu o nabytí se liší od údajů na výrobním štítku výrobku, nebo v případě, že výrobek nelze identifikovat (chybějící, nebo poškozený výrobní štítek).

- Projevy nebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod.

- Úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku, které nejsou provedeny Servisem.

- Vady vzniklé neodbornou instalací nebo instalací v rozporu s návodem k použití.

- Vady vzniklé z důvodu použití neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství.

- Případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti, který není vadou výrobku.

- Úkony za účelem preventivní údržby (čištění, seřízení či kontroly výrobku), návštěvu technika za účelem poradenství, instalace spotřebiče nebo změny směru otevírání dvířek u chladniček, mrazniček nebo sušiček, výměny dílu, který nevyžaduje odbornou instalaci.

- Na běžné opotřebení výrobku nebo jeho částí a součástí: například snížení kapacity baterií, opotřebení rotačních kartáčů a řemínků pohonu u vysavačů atd.

- Na vady spotřebních dílů po uplynutí jejich obvyklé životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodní filtry, žárovky, prachové sáčky do vysavačů atd.

- Na mechanické poškození plastových a skleněných komponentů a na přirozené změny barvy plastů.

- Vady způsobené běžným opotřebením estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače a přepínače atd.

- Na vady výrobku způsobené používáním výrobku k účelu jinému než běžnému použití v domácnosti, např. k podnikatelským účelům.

16. Poskytnutím Záruky nejsou dotčena práva kupujícího, plynoucí z platné legislativy (platných obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi výrobku).

17. Kupující spotřebitelé mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv o prodeji výrobků v obchodě, upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se daného typu výrobků je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).  

Podmínky garance bezplatného servisu pro podnikatele

Týká se všech spotřebičů – Candy, Hoover, Haier, Iberna, Zerowatt dovezených a distribuovaných společností Candy Hoover ČR s.r.o. na území ČR (dále jen „Portfolio“).

V případě nákupu výrobku z Portfolia, který zakoupil zákazník v rámci své podnikatelské činnosti na území České republiky (nákup na IČO), poskytuje společnost Candy Hoover ČR s.r.o (dále jen „Společnost“) na tento výrobek nad rámec svých zákonných povinností garanci bezplatného servisu v době trvání 24 měsíců od data prodeje (dále jen „Garance“).

Garance se vztahuje pouze na výrobky provozované v domácnosti a současně na výrobky, které jeví známky pouze běžného opotřebení. V případě nesplnění podmínek v předcházející větě nárok na plnění z Garance zákazníkovi zaniká.

Pokud bude výrobek v komerčním provozu, nebo bude jeho opotřebení posouzeno technikem jako větší, než je typické pro běžný provoz v domácnosti, Společnost poskytuje v rámci Garance pouze bezplatnou diagnostiku, a to ve lhůtě 6 měsíců od data prodeje výrobku. Případnou opravu nebo náhradní díl si hradí zákazník. Výjimkou jsou níže uvedené charitativní a neziskové organizace (dále jen „Organizace“), které mají nárok na bezplatný servis bez ohledu na splnění podmínek výše, tedy bez ohledu na míru opotřebení a provoz výrobku mimo domácnost, a to po dobu 24 měsíců od data prodeje pro výrobky z Portfolia zakoupené Organizacemi do 31. prosince 2019 a po dobu 6 měsíců od data prodeje pro výrobky z portfolia zakoupené Organizacemi od 1.1.2020.

Jedná se o následující subjekty:

• Školy, Mateřské školky a jesle

• Klokánky, Modrý klíč

• Dětské domovy, Domovy seniorů

• Domovy pro handicapované

• Policie, Záchranná služba, Hasiči

• Nemocnice, Lékařské praxe

• Chráněné dílny

• Dále všechny charitativní a neziskové organizace

Garance, po splnění podmínek výše, zahrnuje bezplatný servis (práce, doprava technika a v případě potřeby náhradní díl). Garance se nevztahuje na opotřebení nebo mechanické poškození výrobku, včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami a v případě, kdy nebyly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v souladu s návodem k montáži a obsluze a také ve všech ostatních případech popsaných v aktuálních záručních podmínkách Společnosti.

V rámci Garance nemůže zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku. V případě neopravitelnosti výrobku rozhoduje o způsobu řešení reklamace Společnost.