Informační stránka

Zásady ochrany osobních údajů

1.       Úvod

Vážený uživateli,

Candy Hoover Group S.r.l., která je součástí skupiny Haier Group (pro stručnost dále jen „Haier Europe“) věří, že ochrana osobních údajů je základní hodnotou pro její obchodní aktivity, a my se vám snažíme poskytnout všechny informace, které vám mohou pomoci chránit vaše soukromí a kontrolovat používání vašich údajů ve vztahu k různým službám, které vám nabízíme, a případným interakcím. Na této stránce naleznete informace o tom, jak spravujeme vaše osobní údaje.

Vysvětlíme, které osobní údaje shromažďujeme a proč, jak je používáme, jestli je sdílíme s jinými společnostmi, jak můžete spravovat své osobní údaje a opatření, která přijímáme k ochraně vašeho soukromí.

Tyto zásady se vztahují na osobní údaje, které shromažďujeme, když využíváte naše služby, například když procházíte naše webové stránky, nakupujete naše produkty od společnosti Haier Europe, používáte naše aplikace (například Candy simply fi, hOn , Hoover wizard nebo Rosières E-Picurien), žádáte o pomoc našeho technika nebo s námi komunikujete (prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky), reagujete na průzkum nebo přijímáte naše propagační zprávy a účastníte se průzkumu trhu (jak je vysvětleno níže) (společně dále jen „služby“).

Tyto zásady poskytují informace o zpracování a správě vašich osobních údajů.

2.       O nás

Společnost Haier Europe bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679 („GDPR“) a platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Naše kontaktní informace jsou uvedeny níže.

Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem údajů, tj. stranou, která rozhoduje o způsobech a účelech zpracování, je společnost Candy Hoover Group S.r.l. se sídlem na adrese Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) je osoba odpovědná za dohled nad dodržováním GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které provádí společnost Haier Europe.

DPO můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese data.protection@candy-group.com nebo poštou na adrese:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Itálie

k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3.       Které údaje zpracováváme

Když používáte naše služby, společnost Haier Europe zpracovává některé vaše osobní údaje. Související informace jsou uvedeny níže.

Typ a zdroj osobních údajů

Když používáte naše služby, můžeme zpracovávat následující osobní údaje (tj. údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob):

a)       osobní a kontaktní informace – například jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, preference, e-mailovou adresu a informace týkající se přihlášení k vašemu účtu. Tyto údaje poskytujete vyplněním online formulářů nebo telefonicky, například za účelem vyžádání pomoci, nebo registrací v aplikaci (včetně profilové fotografie, pokud se ji rozhodnete zahrnout);

b)      údaje týkající se zakoupených produktů – například datum nákupu, kód a produktovou řadu, cenu produktu, informace o záruce atd. a typu asistence, který jste si vyžádali (včetně informací obsažených v prostoru, kde můžete uvést podrobnosti o požadavku). Dále když si zakoupíte produkt na našich webových stránkách e-shopu, můžeme také shromažďovat údaje o nákupu;

c)       údaje, které shromažďujeme, když procházíte naše webové stránky – („navigační údaje“), jako je vaše IP adresa, adresy URI, čas vašeho požadavku, metoda použitá při odeslání požadavku na server, velikost získaného souboru, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Přenos těchto informací se odvíjí od používání internetových komunikačních protokolů, kterými se provádějí výše uvedené činnosti. Tyto informace se neshromažďují ve spojení s dotčenými identifikovanými stranami, ale ze své podstaty je lze použít k identifikaci uživatelů prostřednictvím shody a zpracování s informacemi třetích stran. Tyto informace se shromažďují prostřednictvím souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách. Vyzýváme vás proto, abyste si přečetli naše zásady používání souborů cookie na našich webových stránkách;

d)       údaje získané používáním aplikace nebo připojením a používáním připojeného zařízení – v případě zařízení vybavených technologií konektivity (např. WiFi), když připojíte zařízení k aplikaci a jste připojeni k síti WiFi nebo k jiné komunikační technologii (např. NFC a/nebo Bluetooth), společnost Haier Europe získává určité údaje týkající se provozu a stavu připojeného zařízení (např. zapnutí/vypnutí, přítomnost chyb atd.) nebo geolokační údaje. Tyto údaje se pravidelně odesílají na server společnosti Haier Europe. Společnost Haier Europe by dále mohla shromažďovat údaje týkající se vašeho používání připojeného zařízení (například frekvence mytí, používání zařízení, použitý program atd.) a služeb aplikace. Používáte-li určité funkce zařízení, které společnost Haier Europe nabízí na trhu a které umožňují sběr a přenos hlasových příkazů nebo rozpoznávání typu prádla, potravin nebo jiné funkce, které můžete použít, společnost potřebuje získat některé základní informace pro zpracování příkazu (včetně převodu zvukového nebo obrazového souboru na elektronické příkazy odeslané do produktu). Společnost Haier Europe přijímá přiměřená opatření ke snížení zpracování informací, které s vámi mohou být přímo či nepřímo spojeny. Umožňuje-li zařízení sběr a zpracování zvuku a snímků datového subjektu, společnost Haier Europe a její partneři nikdy nebudou mít živý přístup k těmto údajům.

Údaje poskytujete vy v závislosti na konkrétním případě přímo při zakoupení produktu, registraci produktu, návštěvě našich webových stránek, aktivaci vašeho účtu, vyžádání služby nebo aktivaci interaktivních funkcí produktů (audio nebo video), když se účastníte našich kampaní, tvoříte recenzi o produktu nebo si stahujete nebo používáte aplikaci; společnost Haier Europe může také použít údaje získané ze sociálních médií, jako je Facebook v případě, že se rozhodnete použít sociální média k usnadnění přístupu k našim aplikacím („přihlášení přes sociální sítě“). A konečně, pokud to funkce produktu vyžaduje, mohou být osobní údaje (příkazy nebo návrhy převedené do pokynů pro zařízení) přijímány a odesílány prostřednictvím digitálních asistentů kteří jsou k němu připojeni (tzv. smart assistants, zejména prostřednictvím funkcí hOn Smarthome). V případě, že se rozhodnete využívat sociální média nebo digitální asistenty ve spojení s produkty Haier Europe a využívat jejich služby, vyzýváme vás, abyste před jejich použitím pečlivě prostudovali zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby každé/ho z těchto služeb/produktů.

4.       Proč vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje mohou být zpracovány pro následující účely:

a)       reagovat na vaši žádost o pomoc ohledně fungování, používání a údržby zařízení nebo reagovat na vaše dotazy týkající se našich produktů a služeb. Požádáme-li vás o vyplnění formuláře o vašem požadavku, nezapomeňte, že údaje zadané do polí označených hvězdičkou jsou povinné, protože bez těchto údajů nebudeme schopni požadavek přijmout nebo na něj odpovědět;

b)       umožnit vám používat aplikaci, registrovat připojené zařízení a využívat služby a funkce nabízené při jeho používání, pro účely podpory a údržby, ke správě vašeho profilu a tím poskytování služeb, které požadujete;

c)       umožnit vám u nás zakoupit zařízení;

d)      umožnit vám registraci vašeho zařízení a využít veškerých dalších záruk (našich záruk nebo záruk třetích stran), dostávat aktualizace vašeho zařízení a oznámení o údržbě, umožnit vám přístup k informacím týkajícím se registrovaných produktů a získat podporu v jednodušší podobě. Pokud vás za tímto účelem požádáme o vyplnění formuláře, nezapomeňte, že osobní údaje zadané do polí označených hvězdičkou jsou povinné, protože bez těchto informací bychom vám nemohli službu poskytnout;

e)      plnit povinnosti vyplývající z platných zákonů, předpisů nebo právních předpisů EU (např. daňové a účetní povinnosti);

f)        přijímat náš informační bulletin, pokud se pro tuto službu zaregistrujete, aniž by bylo dotčeno, co je uvedeno níže v písmenech j) a k) v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení;

(účely od písmen a) až f) jsou společně definovány jako „smluvní účely“);

g)       prosazovat a bránit práva společnosti Haier Europe, rovněž jako součást postupů vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek oprávněným společnostem a to i prostřednictvím třetích stran, předcházet podvodům a bojovat proti nim;

h)      pro výzkumné a vývojové aktivity zaměřené na analýzu a zlepšování nabízených služeb a/nebo produktů, rovněž pro anonymizaci a/nebo shromažďování vašich osobních údajů;

i)        v případě jakýchkoli podnikových transakcí provádět účelné činnosti (včetně dispozic, leasingu, převodů, fúzí nebo rozštěpení společností);

(účely od písmen g) až i) jsou společně definovány jako „oprávněné účely obchodního zájmu“)

j)        poskytnout vám podle čl. 130 odst. 4 italského legislativního nařízení č. 196/2003 v platném znění (dále jen „kodex ochrany soukromí“) prostřednictvím e-mailu marketingovou komunikaci o službách a/nebo produktech analogických s těmi, které jste použili, bez dotčení vašeho nároku kdykoli vznést proti zasílání těchto sdělení námitky;

k)       s vaším souhlasem přijímat obchodní a propagační sdělení automatizovanými prostředky, jako jsou SMS, nebo prostřednictvím telefonních hovorů operátora o produktech společnosti Haier Europe a případně jiných společností ve skupině Candy/Haier, účastnit se průzkumu trhu a anket za účelem zjištění míry spokojenosti zákazníků s produkty a získanou pomocí, za účelem pozvání na iniciativy a akce pořádané společností Haier Europe;

l)        s vaším souhlasem přijímat obchodní a propagační sdělení od našich partnerů působících v sektoru podpory a nabízejících produkty pojištění (např. prodloužení záruky splatné ve splátkách, pojistné smlouvy) pro jejich marketingové aktivity. Seznam těchto třetích stran je k dispozici kontaktováním společnosti Haier Europe pomocí způsobů uvedených v těchto zásadách;

m)    s vaším předchozím souhlasem, který musí být poskytnut v souladu s metodami v souladu se zásadami používání souborů cookie, analyzovat vaše online aktivity na webových stránkách také pomocí údajů shromážděných z jiných webových stránek společnosti Haier Europe nebo třetích stran, pomocí nástrojů pro sledování uživatelů, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie a ke zlepšení vašeho prohlížení zboží;

(účely od písmen j) do m) jsou společně definovány jako „marketingové účely“);

n)      je-li možné vám zaslat sdělení pro marketingové účely na základě těchto zásad a jelikož si chceme být jisti, že vám zasíláme pouze sdělení, která vás zajímají, provést neinvazivní segmentaci zákazníků založenou mimo jiné na produktech, které jste u nás zaregistrovali spolu s používáním našich služeb.

(účel podle písmene n) je definován jako „oprávněný účel marketingového zájmu“)

5.       Na základě čeho vaše údaje zpracováváme

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné s ohledem na smluvní účely vzhledem k jeho zásadní povaze, abychom mohli:

  • plnit smlouvu, pokud jde o poskytování požadovaných produktů a služeb v případech uvedených v části 4 písm. a) až d);
  • přizpůsobit se ustanovením příslušných předpisů, jak je uvedeno v části 4 písm. e).

Neposkytnete-li osobní údaje požadované pro smluvní účely, tyto služby nebudete moci využívat (včetně asistenčních a dalších výše popsaných funkcí).

Zpracování vašich osobních údajů pro účely oprávněného obchodního zájmu a účely oprávněného marketingového zájmu se provádí podle článku 6 písm. f) evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) za účelem sledování zájmu společnosti Haier Europe, jakož i vašeho zájmu, vzhledem k tomu, že činnost zpracování osobních údajů je omezena na to, co je nezbytně nutné pro provedení popsaných ekonomických transakcí.

Zpracování pro oprávněné účely obchodního zájmu a oprávněné účely marketingového zájmu není vyžadováno a proti tomuto zpracování můžete vznést námitku způsoby uvedenými v těchto zásadách. Pokud však proti takovému zpracování vznesete námitku, vaše údaje nemusí být použity pro účely oprávněného obchodního zájmu a oprávněného marketingového zájmu, ledaže by společnost Haier Europe prokázala existenci převládajících závažných oprávněných důvodů nebo pro uplatnění či obranu právních nároků.

Nakonec je zpracování pro marketingové účely založeno:

  • pokud jde o část 4 písm. j), na článku č. 130 kodexu ochrany soukromí, který společnosti Haier Europe umožňuje zasílat marketingové sdělení týkající se služeb a/nebo produktů analogických s těmi, které jste získali prostřednictvím e-mailu, v případě, že proti takové komunikaci nebudete mít námitky;
  • pokud jde o část 4 písm. k) a l), na vašem souhlasu;
  • pokud jde o část 4 písm. m), na vašem souhlasu získaným metodami stanovenými v zásadách používání souborů cookie.

Zpracování údajů pro marketingové účely není vyžadováno. Pokud však svůj souhlas popřete nebo odvoláte, nemusíte od nás obdržet obchodní sdělení podle části 4 písm. j) až m). Jakýkoli souhlas poskytnutý metodami uvedenými v těchto zásadách můžete kdykoli odvolat.

6.       Jak vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme primárně prostřednictvím nástrojů pro registraci, extrakci, analýzu a archivaci, které jsou chráněny systémy, které nabízí bezpečnostní záruky v souladu s normami sektoru.

Vaše údaje budeme zpracovávat zejména pomocí IT systémů a analytických nástrojů prostřednictvím oprávněných a řádně vyškolených zaměstnanců společnosti Haier Europe. Přijímáme opatření k zajištění uplatňování zásad přesnosti, zákonnosti a transparentnosti požadovaných příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (včetně nařízení o ochraně osobních údajů) a ochrany vašeho soukromí pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zajišťují odpovídající úroveň zabezpečení, aby se zabránilo ztrátě, zneužití, nesprávnému použití nebo neoprávněnému přístupu k vašim údajům.

7.       Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Vaše údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V každém případě budou platit následující podmínky uložení:

         i.            pro účely smluvního a oprávněného obchodního zájmu budou údaje uchovávány po dobu rovnající se době poskytování služeb, které jste požadovali, a po dobu 10 let po tomto datu, aniž by byly dotčeny případy, kdy je uchování na další období požadováno pro jakékoli právní kroky a v případě sporů pro žádosti příslušných orgánů nebo podle platných předpisů;

       ii.            pro marketingové účely podle písmen j) a k) a pro účely oprávněného marketingového zájmu jsou údaje uchovávány po dobu rovnající se době poskytování požadované služby a po dobu 24 měsíců po posledním kontaktu s vámi, což bude mimo jiné chápáno jako používání produktu nebo služby poskytovaného společností Haier Europe nebo otevření informačního bulletinu (společně definováno jako „poslední kontakt“);

pro marketingový účel podle písmene l) jsou údaje uloženy po dobu 24 měsíců od vytvoření vašeho účtu nebo použití služby.

Umožňuje-li zařízení převést sběr a zpracování zvuku na pokyny pro zařízení, bude tento záznam, jakmile bude správně převeden na příkazy, okamžitě odstraněn. V případě, že zařízení Haier Europe zjistí potíže s rozpoznáním uvedených pokynů, mohou být stejné údaje pro účely údržby a odstraňování problémů uchovány po dobu maximálně 3 měsíců a poté okamžitě vymazány.

Snímky získané použitím aplikace nebo připojením a používáním připojeného zařízení jsou zpracovávány anonymně. Je možné, že v určitých případech aplikace zajistí uložení obrazových souborů v paměti mobilního zařízení použitého k jejich pořízení. V těchto případech společnost Haier Europe takové osobní údaje nezpracovává: snímky jsou výlučně k dispozici uživateli, který se může rozhodnout, zda je smaže a kdy.

8.       S kým vaše údaje sdílíme

Komunikace a šíření údajů

Pro smluvní účely mohou být vaše údaje sděleny oprávněným pracovníkům společnosti Haier Europe, kteří byli náležitě informováni a vyškoleni, nebo pracovníkům třetích stran, kteří jednají jménem a na základě pokynů společnosti Haier Europe jako zpracovatelů údajů, včetně společností poskytujících předprodejní nebo poprodejní podporu pro zařízení nebo autonomním správcům údajů. Třetí strany, které poskytují služby, jsou zahrnuty v následujících kategoriích: (i) poskytovatelé podpůrných a poradenských služeb společnosti, zajišťovaných také prostřednictvím call-center, s odkazem na činnosti (zejména) technologického, účetního, administrativního, právního a pojišťovacího sektoru, (ii) poskytovatelé služeb IT a údržby nebo poskytovatelé nabízející služby související se systémem CRM (řízení vztahů se zákazníky); (iii) poskytovatelé, kteří nám pomáhají s podporou a opravami spotřebičů; (iv) poskytovatelé hostingových služeb pro náš e-shop; (v) společnosti skupiny, jejímž členem je i společnost Haier Europe, (vi) subjekty a orgány, jejichž právo na přístup k údajům je výslovně uznáno zákonem, nařízeními nebo ustanoveními vydanými příslušnými orgány.

Pro účely oprávněného obchodního zájmu mohou být údaje sděleny následujícím kategoriím příjemců: (i) poskytovatelům asistenčních a poradenských služeb společnosti Haier Europe s ohledem na činnosti v (zejména) technologickém, účetním, správním, právním a pojišťovacím sektoru; (ii) společnostem ve stejné skupině jako společnost Haier Europe; (iii) potenciálním kupcům společnosti Haier Europe a subjektům vzniklým spojením nebo jakoukoli jinou formou transformace týkající se společnosti Haier Europe; (iv) příslušným orgánům.

Kromě toho mohou být vaše údaje pro marketingové účely a účely oprávněného marketingového zájmu sděleny následujícím kategoriím příjemců: (i) třetím stranám odpovědným za zpracování osobních údajů, které společnosti Haier Europe poskytují asistenční a poradenské služby rovněž poskytované prostřednictvím mediálních a marketingových agentur, call-center nebo jiných zpracovatelů údajů, (ii) společnostem ve stejné skupině jako společnost Haier Europe.

Chcete-li získat více informací o zpracovatelích údajů operujících jménem společnosti Haier Europe, můžete kontaktovat kancelář společnosti Haier Europe a jejího DPO nebo napište na e-mailovou adresu data.protection@candy-group.com.

Používáte-li přihlášení prostřednictvím sociální sítě nebo digitální asistenty a digitální platformy ve spojení s produkty Haier Europe, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s poskytovateli těchto služeb. V takových případech budou tito poskytovatelé působit jako autonomní správci údajů a budou pracovat v souladu s ustanoveními stanovenými v jejich zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách služby, které vám doporučujeme prostudovat.

Společnost Haier Europe může vaše údaje v rámci své obchodní skupiny přenášet pro administrativní a účetní účely. Právní základ opravňující zpracování údajů pro tento účel je popsán v čl. 6 odst. 1, písm. f) nařízení (EU) č. 679/2016 a také vzhledem k tomu, že je takové zpracování nezbytné pro sledování oprávněného zájmu správce údajů na oběhu údajů pro administrativní účely v rámci jeho obchodní skupiny.

Mezinárodní převody

U konkrétních požadavků souvisejících s umístěním serverů společnosti Haier Europe a/nebo jejích poskytovatelů se společnost Haier Europe při poskytování služeb také spoléhá na poskytovatele – jakožto zpracovatele údajů – se sídlem ve třetích zemích mimo Evropskou unii. Vaše údaje mohou být také sděleny společnostem skupiny Candy/Haier se sídlem ve třetích zemích mimo Evropskou unii nebo převedeny na naše poskytovatele služeb a dodavatele třetích stran, kteří jednají naším jménem, jak je uvedeno v těchto zásadách. V tomto případě se společnost Haier Europe zavazuje zajistit odpovídající úroveň ochrany a zabezpečení také prostřednictvím smluvních dohod, včetně uzavření standardních smluvních doložek.

Práva, která jsou stanovena zákonem, a jak je můžete uplatnit

Zákon vám dává právo kontrolovat, jak jsou vaše údaje zpracovávány, a v případě potřeby omezit jejich použití. Tato práva můžete kdykoli a bezplatně uplatnit kontaktováním naší společnosti na adrese uvedené výše. Společnost Haier Europe udělá vše pro to, abyste svá práva mohli uplatnit.

Související informace jsou uvedeny níže.

Práva subjektů údajů

Podle čl. 15 a násl. tohoto nařízení máte právo:

  • obdržet potvrzení o existenci vašich osobních údajů, mít přístup k jejich obsahu a získat jejich kopii (právo na přístup);
  • aktualizovat, upravit a/nebo opravit vaše osobní údaje (právo na opravu);
  • požadovat výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v tomto nařízení, včetně případů, kdy byly údaje zpracovány nezákonně nebo není-li jejich uchovávání nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány (právo na výmaz a právo na omezení);
  • kdykoli a aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu poskytnutém před odvoláním odvolat poskytnutý souhlas (právo odvolat souhlas);
  • v mezích ustanovení nařízení získat kopii vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požadovat předání těchto údajů jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné (právo na přenositelnost údajů);

vznést námitku proti zpracování v případech, kdy je to stanoveno v nařízení (právo vznést námitku). V souladu s čl. 2 zákona o ochraně osobních údajů mohou výše uvedená práva týkající se vašich osobních údajů v případě úmrtí vykonávat osoby, které mají oprávněný zájem nebo jednají jako váš zástupce, nebo z rodinných důvodů, které vyžadují ochranu. Výkon některých práv uvedených výše vašimi oprávněnými zástupci můžete výslovně zakázat zasláním písemného prohlášení společnosti na níže uvedenou e-mailovou adresu. Prohlášení lze odvolat nebo upravit později při použití stejných postupů.

Vezměte na vědomí, že na žádosti o vymazání údajů se vztahují aktuální právní a regulační povinnosti týkající se uchovávání dokumentů.

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete kdykoli zaslat e-mail na adresu data.protection@candy-group.com nebo napsat na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Itálie

k rukám pověřence pro ochranu údajů (DPO).

Při kontaktu s námi byste měli uvést své jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo telefonní číslo (čísla), abychom mohli správně vyhovět vašemu požadavku.

Pokud se domníváte, že vaše údaje nebyly zpracovány v souladu s právními předpisy nebo máte námitky proti jejich použití, můžete podat stížnost u dozorového úřadu členského státu, ve kterém máte trvalý pobyt, kde pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení.

Další informace – Odkazy – Nezletilí

Na webových stránkách také najdete odkazy na webové stránky třetích stran; proto vás vyzýváme, abyste si prostudovali jejich zásady o metodách a účelech zpracování osobních údajů prováděného prostřednictvím těchto webových stránek.

Pokud jde o jednotlivé služby nabízené společností Haier Europe, vyzýváme vás, abyste si přečetli jednotlivé zásady ohledně všech podrobností týkajících se zpracování vašich údajů.

Když vstoupíte do sekce webu věnované registraci produktu a získání prodloužení záruky na vaše zařízení a vyplníte formulář, budou vaše osobní údaje zpracovány partnerskými organizacemi působícími v oblasti rozšířené záruky nebo údržby a péče o zákazníky. V tomto případě fungují naše partnerské organizace jako autonomní správci údajů. Další informace o zpracovatelských činnostech prováděných našimi partnerskými organizacemi naleznete v jejich zásadách.

Webové stránky, aplikace a produkty společnosti Haier Europe nejsou určeny pro nezletilé osoby. Jste-li nezletilí, nemůžete se zaregistrovat jako uživatel na webových stránkách ani v aplikaci, ani nám jinak poskytnout své osobní údaje. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně získali osobní údaje od nezletilé osoby, okamžitě je vymažeme.

Aktualizace zásad ochrany soukromí

Toto sdělení o ochraně osobních údajů může být časem aktualizováno. Společnost Haier Europe proto na konci těchto zásad udává datum poslední aktualizace.

Poslední verze: Říjen 2020