Certyfikat Gwarancji

Warunki Gwarancji

1. Niniejszej Gwarancji udziela Haier Polska Sp. z o.o. - zwana dalej Gwarantem – z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia. 

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji obejmują urządzenia nowe, pełnowartościowe, wprowadzone do obrotu przez Haier Polska Sp. z o. o. i przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem. 

4. Za Klienta uważa się osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej a także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli z treści zawieranej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

5. Do realizacji naprawy gwarancyjnej wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.

6. Uszkodzenia powstałe z winy producenta, uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez najbliższy autoryzowany zakład serwisowy. 
Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji na infolinię serwisową, numer telefonu 22 4390595.

7. Klient ma prawo do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli stwierdzona zostanie nieusuwalna wada fabryczna (wymagana jest zgoda uprawnionej organizacji serwisowej).

8. Wymiana dokonana zostanie w punkcie sprzedaży w którym urządzenie zostało nabyte lub przez autoryzowany serwis. Pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji urządzenie zwracane zgodnie z powyższymi postanowieniami powinno być kompletne, zablokowane do transportu przy pomocy oryginalnych blokad i dostarczone wraz z instrukcją obsługi i dowodem zakupu.

9. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi i wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Gwarant nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku niewłaściwego przechowywania lub użytkowania, bądź też w wyniku napraw lub przeróbek wykonanych przez osoby nie upoważnione przez Gwaranta.

10. Ponadto Gwarancja nie obejmuje :
a) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
b) bezpieczników, żarówek, klawiszy, przycisków , elementów plastikowych, emaliowanych, szklanych i gumowych
c) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub konserwacji, jak również uszkodzeń i wad będących wynikiem stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych jak proszków do prania i zmywania, soli regeneracyjnej, środków nabłyszczających, czyszczących i konserwujących, worków, filtrów do odkurzaczy itp.
d) wyposażenia dodatkowego urządzeń – materiałów podlegających normalnemu zużyciu oraz rur i przewodów zewnętrznych, ssawek, szczotek, filtrów itp.
e) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń za które nie ponoszą odpowiedzialności ani Gwarant ani sprzedawca, np.: uszkodzenia transportowe, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia elektryczne, wyładowania atmosferyczne oraz inne takie jak: pożar, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja oraz pozostałe będące poza kontrolą Gwaranta.
f) korozji obudowy lub elementów urządzenia 

11. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinien wykonać Klient, np.: usunięcie zabezpieczających blokad transportowych, zainstalowanie urządzenia, przygotowanie instalacji elektrycznej, sprawdzenie itp.

12. Montaż sprzętu wymagający specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej musi być wykonywany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

13. Gwarancja ważna jest z dowodem zakupu w postaci faktury, paragonu z kasy fiskalnej lub umowy ratalnej z wyszczególnioną na nim pełną nazwą produktu. 
UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.

14. Za naprawę nie uważa się regulacji i czynności przewidzianych w instrukcji obsługi oraz zmiany kierunku otwierania drzwi w chłodziarkach.

15. Klient może być zobowiązany do pokrycia kosztów przyjazdu serwisu gdy: 
a) urządzenie nie jest objęte gwarancją 
b) urządzenie działa prawidłowo 
c) zastrzeżenia klienta wynikają z użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.

16. Niniejsza Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z tytułu braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową ani nie ma wpływu na przysługujące Klientowi z tytułu umowy środki ochrony prawnej.

Kup przedłużenie gwarancji