Strona informacyjna

Certyfikat Gwarancji

Warunki gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski i wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia marki Candy, z wyłączeniem akumulatorów i baterii, na które Gwarant udziela 6-cio miesięcznego okresu gwarancji. Uprawnienia z tytułu gwarancji obejmują urządzenia nowe, pełnowartościowe, wprowadzone do obrotu przez Candy Hoover Polska Sp. z o. o. i przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Do realizacji naprawy gwarancyjnej wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.

3. Uszkodzenia powstałe z winy producenta, uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie przez najbliższy zakład serwisowy. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji na infolinie serwisową.

a) drobne urządzenia tj.: odkurzacze, żelazka, kuchenki mikrofalowe, mopy parowe itp. muszą być dostarczone do zakładu przez Klienta.

b) duże urządzenia naprawione u Klienta lub w serwisie we wzajemnie uzgodnionym terminie. Klient zobowiązany jest do udostępnienia urządzenia do naprawy. W razie naprawy w zakładzie serwisowym serwis przetransportuje urządzenie do warsztatu i z powrotem.

4. Prace naprawcze lub wymiana części zamiennych nie przedłużają okresu gwarancji.

5. Klient ma prawo do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli stwierdzona zostanie nieusuwalna wada fabryczna (wymagana jest zgoda uprawnionej organizacji serwisowej).

6. Wymiana dokonana zostanie w punkcie sprzedaży w którym urządzenie zostało nabyte lub przez autoryzowany serwis lokalny. Pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji urządzenie zwracane, zgodnie z powyższymi postanowieniami powinno być kompletne, zablokowane do transportu przy pomocy oryginalnych blokad i dostarczone wraz z instrukcją obsługi i dowodem zakupu.

7. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi, wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Gwarant nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku niewłaściwego przechowywania lub użytkowania, bądź też w wyniku napraw i/lub przeróbek wykonanych przez osoby nieupoważnione.

8. Gwarancja nie obejmuje :

a) uszkodzeń mechanicznych i chemicznych np. zarysowań, trudnych do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów i oznaczeń itp.

b) bezpieczników, żarówek, klawiszy, przycisków , elementów plastikowych, emaliowanych, szklanych i gumowych

c) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub konserwacji, jak również uszkodzeń i wad będących wynikiem stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych jak proszków do prania i zmywania, soli regeneracyjnej, środków nabłyszczających, czyszczących i konserwujących, worków, filtrów do odkurzaczy itp.

d) wyposażenia dodatkowego urządzeń – materiałów podlegających normalnemu zużyciu oraz rur i przewodów zewnętrznych, ssawek, szczotek, filtrów itp.

e) uszkodzeń powstałych po sprzedaży w wyniku wypadków lub innych zdarzeń za które nie ponoszą odpowiedzialności ani Gwarant ani sprzedawca, np.: uszkodzenia transportowe, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia elektryczne, wyładowania atmosferyczne oraz inne takie jak: pożar, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja oraz pozostałe będące poza kontrolą Gwaranta.

f) korozji obudowy lub elementów urządzenia g) urządzeń starszych niż pięć lat. Decyduje data produkcji zakodowana w numerze seryjnym: cyfry 9-ta i 10-ta oznaczają rok, 11-ta i 12-ta tydzień produkcji.

9. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi powinien wykonać Klient, np.: usunięcie zabezpieczających blokad transportowych, zainstalowanie urządzenia, przygotowanie instalacji elektrycznej, sprawdzenie itp.

10. Montaż sprzętu wymagający specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej np. kuchnie elektryczne, gazowe, płyty ceramiczne itp. może odbywać się wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

11. Gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu w postaci faktury, paragonu z kasy fiskalnej lub umowy ratalnej z wyszczególnioną na nim pełną nazwą produktu. UWAGA: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.

12. Za naprawę nie uważa się regulacji i czynności przewidzianych w instrukcji obsługi oraz zmiany kierunku otwierania drzwi w chłodziarkach.

13. Klient może być zobowiązany do pokrycia kosztów przyjazdu serwisu gdy: a) urządzenie nie jest objęte gwarancją b) urządzenie działa prawidłowo c) zastrzeżenia klienta wynikają z użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.

14. Gwarancja nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Kup przedłużenie gwarancji