Takuu

Candy Hoover Oy 
Asiakaspalvelu: service.finland@candy-hoover.com
puh.: 09-42720202

Alla olevat kodinkoneiden (kulutus-elektroniikka ja kotitalouskoneet) takuuehdot on valmisteltu seuraavien järjestöjen yhteistyönä: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry, Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus, SET ry, Kodintekniikkaliitto ry, Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry. Takuuaika- Kodinkonetuotteille annetaan vähintään kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden takuu. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja on voimassa määritetyn ajan tuotteen ostopäivästä lukien. Tämä takuu ei rajoita ostajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia. Tuotteen tietylle osalle voidaan antaa em. määräajasta poikkeava takuu. Juuri ennen takuuajan loppumista korjattu ja korjauksen jälkeen yhden (1) kuukauden sisällä toistuva tai kiistatta takuuaikana esiintynyt vika korjataan takuuseen myös takuuajan jälkeen.

Takuun sisältö -Takuuseen sisältyvät takuuaikana asiakaspalveluun ilmoitettujen, takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset. 

Vastuun ja takuun rajoitukset - Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuote on normaalissa yksityisessä kotikäytössä ja käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti.

Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomessa. Takuunantajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka myyty tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle. Tämän takuun perusteella asiakas ei ole oikeutettu esittämään vaatimuksia muille kuin takuunantajalle. Näihin takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa. Takuun voimassaolon edellytyksenä on myös se, että alkuperäiseen laitteeseen ja takuukirjoihin merkittyjä tuotetietoja tai valmistusnumeroita ei ole muutettu. Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:

Tuotteen kuljetuksesta

Tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta

Käyttöohjeiden, hoidon tai huollon laiminlyönnistä

Takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista (jännitevaihtelut saavat olla korkeintaan +/- 10 %), ukkosesta, tulipalosta tai muista vahinkotapauksista, muiden kuin valtuutetun huoltajan suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista

Asennus- tai käyttöohjeiden vastaisesta, sekä virheellisestä tuotteen asennuksesta ja sijoittamisesta käyttöpaikalle

Takuuseen ei myöskään sisälly tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen korjaaminen ja osat, joiden rikkoutumisvaara on luonnollisen kulumisen ja käytön vuoksi on normaalia, kuten hehkulamput, lasi-, posliini-, tekstiili-, paperi- ja käsin liikuteltavat muoviosat ja muut kulutusosat. Takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, opastus, hoito, huolto ja puhdistus eikä sellaiset toimet, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönnistä.

Toimenpiteet vian ilmetessä  - Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava asiakaspalveluun vian ilmenemisestä takuuaikana. Tällöin on ilmoitettava, mistä tuotteesta (tuotemalli / tyyppimerkintä takuulomakkeesta tai arvo-kilvestä) on kyse, ja selvitettävä vian laatu sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Takuukorjauksen edellytyksenä on, että asiakas osoittaa luotettavasti takuun voimassaolosta. Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti. Korjauspyynnön yhteydessä on selvitettävä etukäteen asiakaspalvelun kanssa takuun sisältö, mahdolliset veloitukset sekä se, korjataanko tuote asiakkaan luona vai huollossa. Samoin asiakkaan tiedusteltava tuleeko hänen ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin tuotteessa ilmenneen vian johdosta. Mikäli takuunantajalle ilmoitettua samaa, takuuseen kuuluvaa vikaa ei ole korjattu kohtuullisen ajan kuluessa, ostajalla on oikeus vaatia hinnan alennusta virhettä vastaavalla summalla tai kaupan purkua, jollei myyjä anna virheetöntä tuotetta virheellisen tilalle. Kaupan purkautuessa palautetaan asiakkaalle hänen suorittamansa kauppahinta vähennettynä, ja laite sen vikaa lukuunottamatta alkuperäisessä kunnossa, jos asiakas esittää alkuperäisen ostokuitin tai muun vastaavan selvityksen hankinnasta. Asiakas voi ottaa yhteyttä suoraan takuunantajaan, mikäli takuuehtojen tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä asiakkaan ja huoltajan välillä, tai tehtyjen korjausten suhteen on huomauttamista.

Takuuaikaiset veloitukset - Huoltaja ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyöstä, tuotteen korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä matkakustannuksista. Tällöin kuitenkin edellytetään, että:

Vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huollolle

Korjaustyö suoritetaan normaalina työaikana. Kiireellisesti tai muuna kuin normaalina työaikana suorittamistaan korjauksista valtuutettu huoltaja on oikeutettu veloittamaan lisäkustannukset asiakkaalta, mikäli takuunantaja tai huoltaja on etukäteen ilmoittanut asiakkaalle veloitusperusteista.

Asiakkaan on itse kuljetettava tai toimitettava helposti kannettava tuote suoraan huoltajalle. Korjauksen jälkeen tuote kuljetetaan asiakkaalle tai hänen on noudettava se itse riippuen sopimuksesta.

Vaikeasti kannettavan tuotteen korjaamiseksi huoltajan katsomat tarpeelliset kuljetukset tai huoltajan matkat suoritetaan veloituksetta huoltoautoa tai tavanomaista aikataulun mukaan liikennöivää yleistä kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma- eikä lumikulkuneuvoa) käyttäen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, veloitetaan asiakkaalta lisäkustannukset kuljetuksesta.

Kiinteästi käyttöpaikalle asennetun tuotteen irrotus- ja takaisinasennusten kustannukset veloitetaan erikseen.