Tietosivu

Takuutodistus

Candy Hoover Oy 
Huolto-osasto www.candy-home.com/fi_FI/
huolto@hoover.fi
puh.: 09 4393 000

 

Valtuutettujen huoltoliikkeiden luettelo paikkakunnittain: www.candy-home.com/fi_FI/

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n, Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuuden, SET ry:n, Kodintekniikkaliitto ry:n ja Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry:n suositus kodintekniikan laitteiden (kulutus-elektroniikka ja kotitalouskoneet) yhtenäisiksi takuuehdoiksi. Takuuehdot on valmisteltu edellä mainittujen järjestöjen yhteistyönä.

Takuuaika - Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoista (12) kuukauden takuu. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostopäivästä lukien. Tämä takuu ei rajoita ostajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia. Tuotteen tietylle osalle voidaan antaa em. määräajasta poikkeava takuu. Juuri ennen takuuajan loppumista korjattu ja korjauksen jälkeen yhden (1) kuukauden sisällä uusiutuva sama vika tai kiistatta takuuaikana esiintynyt vika korjataan takuuseen myös takuuajan päätyttyä.

Takuun sisältö  - Takuuseen sisältyvät takuuaikana valtuutetulle huoltajalle ilmoitettujen, takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen sekä tällaisten vikojen tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset. Samoin takuuseen sisältyvät valtuutetun huollon mahdollisesti korjauksen yhteydessä tuotteelle aiheuttamat vauriot. Mainitut viat valtuutettu huolto korjaa saattamalla tuotteen toimintakuntoon. Mikäli tuote tulee muuhun kuin normaaliin yksityiseen kotikäyttöön, on takuuehdoista aina erikseen sovittava kirjallisesti takuunantajan kanssa.

Vastuun ja takuun rajoitukset - Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuote on normaalissa yksityisessä kotikäytössä ja käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti.

Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomen rajojen sisäpuolella. Takuunantajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka myyty tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle. Tämän takuun perusteella asiakas ei ole oikeutettu esittämään vaatimuksia muille kuin takuunantajalle. Näihin takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa. Takuun voimassaolon edellytyksenä on myös, että alkuperäisiä laitteeseen ja takuukirjoihin merkittyjä tuotetietoja ja valmistusnumeroita ei ole muutettu. Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:

  • Tuotteen kuljetuksesta
  • Tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta
  • Käyttöohjeiden, hoidon tai huollon laiminlyönnistä
  • Takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista (jännitevaihtelut saavat olla korkeintaan +/- 10 %), ukkosesta, tuli-palosta tai muista vahinkotapauksista, muiden kuin valtuutetun huollon suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista
  • Asennus-, käyttöohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä tuotteen asennuksesta ja sijoituksesta käyttöpaikalle.

Takuuseen ei myöskään sisälly tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen korjaaminen. Myöskään osat, joiden rikkoutumisvaara käsittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on normaalia, kuten hehkulamput, lasi-, posliini-, tekstiili-, paperi-ja käsin liikuteltavat muoviosat ja levysoittimen neulat tai muut kulutusosat eivät kuulu takuuseen. Takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käytönopastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteet eikä sellaiset tehtävät, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä.

Toimenpiteet vian ilmetessä  - Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava valtuutetulle huollolle. Tällöin on ilmoitettava, mistä tuotteesta (tuotemalli, tyyppimerkintä takuukortista tai arvo-kilvestä) on kyse, vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Takuukorjauksen edellytyksenä on, että asiakas osoittaa luotettavasti takuun olevan voimassa. Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti. Korjauspyynnön yhteydessä on selvitettävä etukäteen valtuutetun huollon kanssa takuun sisältö, mahdolliset veloitukset sekä se, korjataanko tuote käyttöpaikalla vai huollossa. Samoin asiakkaan tiedusteltava tuleeko hänen mahdollisesti itse ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin tuotteessa ilmenneen vian johdosta. Mikäli valtuutettu huolto ei ole ryhtynyt korjaamaan tuotetta viiden työpäivän kuluessa saatuaan korjausta koskevan pyynnön, voidaan tästä ilmoittaa suoraan takuunantajalle, ellei valtuutetun huoltajan kanssa ole sovittu pidemmästä toimitusajasta. Mikäli takuunantajalle ilmoitettua samaa, takuuseen kuuluvaa vikaa ei kohtuullisen ajan kuluessa ole korjattu, ostajalla on oikeus, jollei myyjä anna virheetöntä tuotetta virheellisen tilalle, vaatia hinnan alennusta virhettä vastaavalla määrällä tai kaupan purkua. Kaupan purkautuessa palautetaan asiakkaalle hänen suorittamansa kauppahinta vähennettynä, vikaa lukuun ottamatta alkuperäisessä kunnossa. Asiakas esittää alku-peräisen ostokuitin tai muun vastaavan selvityksen. Mikäli näiden takuuehtojen tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä asiakkaan ja valtuutetun huollon välillä tai tehdyn korjauksen suhteen on huomauttamista, voi asiakas ottaa yhteyttä suoraan takuunantajaan.

Takuuaikaiset veloitukset - Valtuutettu huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyöstä, tuotteen korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä matkakustannuksista. Tällöin kuitenkin edellytetään, että:

  • Vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huollolle
  • Korjaukseen ryhdytään yleensä viiden työpäivän kuluessa ja että työ suoritetaan normaalina työaikana. Kiireellisemmin tai muuna kuin normaalina työaikana suorittamistaan korjauksista on valtuutettu huolto oikeutettu veloittamaan lisäkustannukset asiakkaalta, mikäli takuunantaja ohjeissaan tai valtuutettu huolto on etukäteen ilmoittanut asiakkaalleen veloitusperusteista. Mahdollisesti terveydellistä vaaraa tai huomattavaa taloudellista vahinkoa aiheuttavat viat korjataan kuitenkin lisäveloituksetta ja viivytyksettä.
  • Asiakkaan on joko itse tuotava tai toimitettava helposti kannettava tuote valtuutettuun huoltoon. Korjauksen jälkeen on tuote asiakkaan valinnan mukaan joko itse noudettava tai se palautetaan hänelle.
  • Vaikeasti kannettavan tuotteen korjaamiseksi valtuutetun huollon katsomat tarpeelliset kuljetukset tai huollon matkat suoritetaan veloituksetta huoltoautoa tai tavanomaista aikataulun mukaan liikennöivää yleistä kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma- eikä lumikulkuneuvoa) käyttäen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, veloitetaan asiakkaalta lisäkustannus kuljetuksesta.
  • Kiinteästi käyttöpaikalle asennetun tuotteen irrotus- ja asennuskustannukset veloitetaan erikseen.