Tietosivu

Evästeiden käyttö - Laaja versio

Henkilötietojen käsittelykäytäntö

Candy Hoover Group ilmoittaa, että tämä sivusto käyttää evästeitä selaamisen helpottamiseksi ja että näiden työkalujen kautta hankittuja henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämäntyyppisen henkilötietojen käsittelyn osalta, EU-asetuksen 679/2016 artiklan 13 nojalla, rekisterinpitäjä antaa seuraavat tiedot:

1. Kerättyjen tietojen tyypit, tarkoitus, käsittelyn oikeusperusta ja tietojen säilytysaika

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat tekstisivustojen lyhyitä merkkijonoja, jotka käyttäjän vierailema sivusto lähettää käyttäjän päätelaitteeseen (yleensä selaimeen), jossa ne tallennetaan lähetettäväksi takaisin samoille sivustoille seuraavan kerran, kun käyttäjä vierailee niillä.

Ehdottoman välttämättömät evästeet, toiminnalliset evästeet, suorituskykyevästeet ja analyyttiset evästeet, joiden tunnistusmahdollisuudet ovat rajalliset.

Ehdottoman välttämättömiä evästeitä käytetään yksinomaan viestinnän välittämiseen sähköisen viestintäverkon kautta tai niin tiukasti kuin se on ehdottoman välttämätöntä yrityksen palveluntarjoajalle niiden tietojen osalta, joita tilaaja tai käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt palvelun tarjoamiseksi. Toisaalta analyyttisiä evästeitä käytetään analysoimaan ja mittaamaan sitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Analyyttiset evästeet ovat samankaltaisia kuin ehdottoman välttämättömät evästeet, kun verkkosivuston hallinnoija käyttää niitä suoraan keräämään koostetietoja käyttäjien määrästä ja siitä, miten nämä vierailevat sivustolla. Oikeusperusta, joka oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn tähän tarkoitukseen, löytyy EU-asetuksen 679/2016 artiklan 6 kohdan 1 alakohdassa b säädetyistä tapauksista tai siitä, että käyttäjä voi käyttää pyydettyä palvelua.

Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen profilointievästeet (kohdennettuun mainontaan, sosiaaliseen mediaan jne.).

Profilointievästeet on suunniteltu luomaan käyttäjäprofiileja ja niitä käytetään lähettämään mainosviestejä, jotka vastaavat käyttäjän Internetiä selatessaan näyttämiä asetuksia. Tällainen käsittely ei missään tapauksessa johda rekisteröidyn syrjintään tai tähän kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin. Tämän prosessin avulla rekisterinpitäjä voi myös arvioida palvelujaan ja parantaa niitä tekemällä niistä tehokkaampia ja käyttökelpoisempia kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelyn tähän tarkoitukseen oikeuttava oikeusperusta löytyy EU-asetuksen 679/2016 artiklan 6 kohdan 1 alakohdassa a) säädetyistä tapauksista tai siitä, että käyttäjä on antanut suostumuksensa profilointievästeiden asentamiseen.

 

Tämän sivuston käyttämät evästeet ovat:

 

Evästeiden poistaminen käytöstä.

Kaikki nykyaikaiset selaimet antavat käyttäjille mahdollisuuden päättää, estävätkö he evästeiden asentamisen päätelaitteeseensa ja poistavatko he jo asennetut evästeet. Tämä koskee myös evästeitä, jotka on asennettu tämän sivuston selaamisen seurauksena. Evästeiden asentamisen estäminen tai poistaminen voi tehdä sivuston selaamisen vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi.

Alla on linkkejä ohjeisiin, jotka koskevat evästeiden asennuksen estämistä useimmissa nykyaikaisissa selaimissa:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjä ilmoittaa käyttäjälle, että tämä voi käyttää Verkkovalintasi-ominaisuutta. Tämän palvelun avulla on mahdollista hallita useimpien mainostyökalujen seuranta-asetuksia. Rekisterinpitäjä suosittelee siksi tämän resurssin käyttöä tässä asiakirjassa annettujen tietojen lisäksi.

2. Tietojen säilytysaika

Sivuston kautta asennetut evästeet ovat väliaikaisia ja poistetaan automaattisesti tässä henkilötietojen käsittelykäytännössä ilmoitettuna päättymispäivänä. Kerätyt tiedot tallennetaan tämän käytännön säännösten tai kolmannen osapuolen evästeiden osalta vastaavien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

3. Käsittelymenetelmät

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään sähköisin välinein sekä tietokoneella, paperikopiona, järjestettynä tietokannassa ja muilla soveltuvilla välineillä.

Erityisiin turvatoimiin ryhdytään, jotta estetään tietojesi katoaminen tai laiton tai virheellinen käyttö sekä luvaton pääsy niihin.

Rekisterinpitäjän suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattisia päätöksentekoprosesseja.

4. Henkilötietojen toimittaminen

Selaustietojen antaminen on välttämätöntä pyydetyn palvelun tarjoamiseksi (sivuston selaaminen) ja siksi sitä tarvitaan tähän tarkoitukseen: rekisteröidyn henkilötietojen toimittamatta jättäminen tekee tämän sivuston selaamisen mahdottomaksi. Tietojen antaminen muita tarkoituksia varten on vapaaehtoista: tällaisissa tapauksissa tietojen antamatta jättämisellä ei ole seurauksia rekisteröidylle. Ehdottoman välttämättömien ja analyyttisten evästeiden asentaminen on valinnaista (se voidaan estää selaimen asetuksista), mutta se voi tehdä sivuston tai osan sen palveluista käyttökelvottomiksi.

5. Entiteetit, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa

Kerättyjä henkilötietoja ei levitetä, ja niitä voidaan luovuttaa, ei ainoastaan entiteeteille, joilla on lain tai johdettujen ja/ tai yhteisön säädösten mukaan oikeus ja intressi saada henkilötietojasi ja rekisterinpitäjän sisäiselle henkilöstölle, vaan myös yrityksille, yhdistyksille tai ammattiyrityksille, jotka tarjoavat palveluja tai suorittavat tehtäviä rekisterinpitäjän puolesta rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä pyydettyjen palvelujen tarjoamiseen tarvittavia organisatorisia ja hallinnollisia tarkoituksia varten.

Niiden muiden entiteettien nimet, jotka saattavat saada tietoonsa henkilötietosi henkilötietojen käsittelijöinä, ovat päivitetyssä luettelossa, joka on saatavissa rekisterinpitäjältä (pyydetään kohdassa 9 mainituissa osoitteissa).

6. Tietojen siirto ulkomaille tai kansainvälisille järjestöille

Rekisterinpitäjä ei siirrä tällä sivustolla olevien palveluiden selaamisen tai käytön kautta kerättyjä rekisteröityjen henkilötietoja ulkomaille tai kansainvälisille järjestöille.

7. Linkki kolmannen osapuolen sivustoihin tai palveluihin

Tämä ilmoitus annetaan vain tämän sivuston tai sen tarjoamien työkalujen kautta suoritettavasta henkilötietojen käsittelystä, eikä sitä anneta muille verkkosivustoille, joilla käyttäjä voi vierailla linkin kautta, ja jonka hallinnoijat toimivat riippumattomina rekisterinpitäjinä. Ennen kuin käyttäjät käyttävät kolmannen osapuolen palveluja, heitä kehotetaan lukemaan kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöt huolellisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Edellä mainitun henkilötietojen käsittelyn osalta rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus käyttää EU-asetuksessa 679/2016 säädettyjä oikeuksia, mukaan lukien esimerkiksi saada tietoonsa seuraavat:

- henkilötietojen lähde;

- käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät;

- logiikka, jota sovelletaan silloin, kun sähköisiä välineitä käytetään tietojenkäsittelyyn;

- rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja nimetyn edustajan yksilölliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tiedoille seuraavaa:

- saada käyttöönsä, päivittää, oikaista ja halutessaan täydentää epätäydelliset tiedot;

- lainvastaisesti käsiteltyjen tietojen poistaminen, muuntaminen anonyymeiksi tai suojaaminen;

- henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen, toisin sanoen pyytää rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää rajoittamaan tarkoituksia tai tapaa, jolla hänen tietojaan käsitellään.

Rekisteröity voi myös pyytää kopion tiedoistaan vakiomuodossa (ns. oikeus tietojen siirrettävyyteen).

Lopuksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa milloin tahansa ja maksutta kokonaan tai osittain:

- perustelluista syistä hänen henkilötietojensa käsittelyä, vaikka se olisi tarkoituksenmukaista tietojen keräämisen kannalta;

- tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan mukaisesti suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä, kirjaimet e (”käsittely on tarpeen yleiseen etuun liittyvän tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttöön liittyvän tehtävän suorittamiseksi”) tai f (”käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeutetun edun toteuttamiseksi”), mukaan lukien tällaisiin säännöksiin perustuva profilointi;

- hänen henkilötietojensa käsittelyä, jos se suoritetaan mainos- tai suoramyyntiaineiston lähettämistä tai markkina- tai kaupallista viestintää koskevien tutkimusten suorittamista varten (suoramarkkinointi), mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy asiaan.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn, jos se perustuu EU-asetuksen 679/2016 6. artiklan 1. kohdan alakohdassa a säädettyyn tapaukseen (”kun rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten”) tai 9. artiklan 2. kohdan alakohdassa a säädettyyn tapaukseen (kun ”rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa tällaisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten”), sanotun kuitenkaan rajoittumatta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, työskentelee tai jossa väitetty rikkomus on tapahtunut. Italian valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät valvontaviranomaisen verkkosivuilta.

9. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava – Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on Candy Hoover Group S.r.l., jonka kotipaikka on Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), verotunnus 04666310158, virassa olevan laillisen edustajansa nimissä. Yhtiöön voi ottaa yhteyttä myös käyttämällä sähköpostiosoitetta data.protection@candy-group.com ja sertifioitua sähköpostiosoitetta candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Edellä lueteltujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi lähettää pyynnön sähköpostiosoitteeseen data.protection@candy-group.com tai ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteessa dpo@candy-group.com.

10. Tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttä turvallisesti ja luottamuksellisesti milloin tahansa, jos sinulla on yleisiä kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä tai mistä tahansa tietosuojaan liittyvästä asiasta. Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on: dpo@candy-group.com.