Informationssida

Policy för behandling av personuppgifter

Candy Hoover Group informerar dig om att den här webbplatsen använder cookies för att göra det lättare att surfa och att de personuppgifter som erhålls genom dessa verktyg kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Med hänvisning till denna typ av behandling av personuppgifter, enligt artikel 13 i EU-förordning nr 679/2016, ger den Personuppgiftsansvarige följande information:

1. Typer av insamlad data, syften, rättslig grund för behandlings- och lagringsperiod för data

Vad är cookies?

Cookies är korta strängar av textwebbplatser som användaren besöker som skickas till hans/hennes terminal (vanligtvis till webbläsaren), där de sparas för att skickas tillbaka till samma webbplatser nästa gång användaren besöker dem.

Strikt nödvändiga, funktionella, prestandacookies och analytiska cookies med begränsad identifieringspotential.

Strikt nödvändiga cookies används endast för överföring av kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnätverk, eller som strikt nödvändigt till tjänsteleverantören i ett företag av den information som abonnenten eller användaren uttryckligen begär för att tillhandahålla tjänsten. Å andra sidan används analytiska cookies för att analysera och mäta användarens användning av webbplatsen. Analytiska cookies liknar strängt nödvändiga cookies när de används direkt av webbplatschefen för att samla samman information om antalet användare och hur de besöker webbplatsen. Den rättsliga grunden som legitimerar behandlingen av personuppgifter för detta ändamål finns i de fall som anges i artikel 6, punkt 1, bokst. b) i EU-förordningen nr 679/2016, eller för att tillåta användaren att använda den begärda tjänsten.

Profileringscookies från första part och tredje part (för riktad reklam, sociala medier etc.).

Profileringscookies är utformade för att skapa användarprofiler och används för att skicka reklammeddelanden som matchar de inställningar som visas av användaren när du surfar på Internet. Denna typ av behandling kommer under inga omständigheter att leda till diskriminering eller negativa effekter för den registrerade. Denna process gör det också möjligt för den Personuppgiftsansvarige att utvärdera sina tjänster och låter honom förbättra dem genom att göra dem mer effektiva och användbara av tredje part. Den rättsliga grunden som legitimerar behandlingen av personuppgifter för detta ändamål finns i de fall som anges i artikel 6, punkt 1, bokst. a) i EU: s förordning nr 679/2016, eller på grund av att användaren har gett sitt samtycke till installationen av profileringscookies.

De cookies som används av denna webbplats är:

Inaktivera cookies.

Alla moderna webbläsare tillåter användare att bestämma om de vill blockera installationen av cookies på sin terminal och ta bort alla redan installerade. Detta gäller även för cookies som installerats till följd av att du surfar på denna webbplats. Att blockera installationen av cookies eller ta bort dem kan göra det svårt eller till och med omöjligt att surfa på vår webbplats.

Nedan finns länkar till instruktioner för att inaktivera installationen av cookies i de modernaste webbläsarna:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Förutom ovanstående informerar den Personuppgiftsansvarige användaren om att han kan använda Dina onlineval. Genom denna tjänst är det möjligt att hantera spårningsinställningarna för de flesta reklamverktyg. Personuppgiftsansvarig rekommenderar därför att du använder den här resursen utöver informationen i detta dokument.

2. Lagringsperiod för data

De cookies som installeras via vår webbplats är tillfälliga och raderas automatiskt vid det utgångsdatum som anges i denna policy för behandling av personuppgifter. De insamlade uppgifterna lagras i enlighet med bestämmelserna i denna policy eller, för tredjepartscookies, respektive sekretesspolicy.

3. Bearbetningsmetoder

De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas och lagras med elektroniska verktyg både på datorn och på papperskopior, organiserade i en databas och på någon annan typ av lämpligt media.

Specifika säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust eller olaglig eller felaktig användning av dina uppgifter, liksom obehörig åtkomst till dem.

Behandlingen av personuppgifter som utförs av personuppgiftsansvarig innebär inte automatiserade beslutsprocesser.

4. Tillhandahållande av personuppgifter

Tillhandahållandet av surfdata är nödvändigt för tillhandahållandet av den begärda tjänsten (surfning på webbplatsen) och krävs därför för detta ändamål: underlåtenhet att kommunicera personuppgifter av den registrerade gör det omöjligt att tillåta surfning på denna webbplats. Tillhandahållandet av data för ytterligare ändamål är frivilligt: i sådana fall kommer underlåtenhet att tillhandahålla dina uppgifter inte ha några konsekvenser för den registrerade. Installationen av strikt nödvändiga och analytiska cookies är valfri (det kan förhindras via webbläsarinställningarna), men kan göra webbplatsen eller några av dess tjänster oanvändbara.

5. Enheter till vilka personuppgifter kan lämnas ut

De personuppgifter som samlas in kommer inte att spridas och kan lämnas ut, inte bara till enheter som har rätt och intresse att få tillgång till dina personuppgifter enligt lag eller genom sekundära och/eller gemenskapsbestämmelser, till den personliga personalen hos den personuppgiftsansvarige, utan också till företag, föreningar eller professionella företag som tillhandahåller tjänster eller utför uppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar som personuppgiftsbiträden för att fullgöra lagliga skyldigheter samt för alla organisatoriska och administrativa ändamål som krävs för tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Namnen på de andra enheterna som kan bli medvetna om dina personuppgifter som personuppgiftsbiträden finns i en uppdaterad lista som kan erhållas från den personuppgiftsansvarige (begärs på adresserna i punkt 9).

6. Överföring av data utomlands eller till internationella organisationer

Personuppgifter för registrerade som samlas in genom att surfa eller använda tjänsterna på denna webbplats får inte överföras utomlands eller till internationella organisationer av den personuppgiftsansvarige.

7. Länk till webbplatser eller tjänster från tredje part

Detta meddelande tillhandahålls endast för behandling av personuppgifter som utförs via denna webbplats eller de verktyg som tillhandahålls av den, och inte för andra webbplatser som kan besökas av användaren via en länk, vars chefer fungerar som oberoende personuppgiftsansvariga. Innan användare får tillgång till tjänster från tredje part uppmanas därför användare att noggrant läsa deras sekretesspolicyer.

8. Den registrerades rättigheter

I förhållande till ovannämnda behandling av personuppgifter har den registrerade rätten att när som helst att utöva rättigheterna enligt EU-förordning nr 679/2016, inklusive till exempel att veta:

- källan till personuppgifterna,

- syftet och metoderna för behandlingen.

- den logik som tillämpas om elektroniska instrument används för bearbetning;

- identifierande detaljer om den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträden och utsedd representant.

Den registrerade har rätt att få:

- åtkomst, uppdatering, korrigering eller, om intresserad, komplettering av ofullständiga uppgifter;

- radering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlas mot lagen;

- begränsning av behandlingen av hans eller hennes personuppgifter, det vill säga att be den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att begränsa syftena eller sätten på vilket hans eller hennes uppgifter behandlas.

Den registrerade kan också begära en kopia av hans eller hennes uppgifter i standardformat (den så kallade rätten till dataportabilitet).

Slutligen har den registrerade rätten att göra invändningar när som helst och utan kostnad, helt eller delvis:

- av legitima skäl, för behandlingen av hans eller hennes personuppgifter, även om det är relevant för syftet med insamlingen;

- till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter som utförs i enlighet med artikel 6, punkt 1 i GDPR, bokstäverna e. (”behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller kopplad till utövandet av offentlig myndighet som ligger hos den personuppgiftsansvarige”) eller f. (”behandlingen är nödvändig för att uppnå det berättigade intresset hos den personuppgiftsansvarige eller tredje part”) inklusive profilering baserad på sådana bestämmelser;

- till behandlingen av hans eller hennes personuppgifter där de utförs i syfte att skicka reklam eller direktförsäljningsmaterial eller för att genomföra marknadsundersökningar eller kommersiella kommunikationsundersökningar (direkt marknadsföring), inklusive profilering i den utsträckning som den är kopplad.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling, när detta baseras på det fall som föreskrivs i art. 6, punkt 1, bokstav a. (när ”den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål”), eller genom artikel 9, punkt 2, bokstav a. (när ”den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till behandlingen av sådana personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål”) i EU:s förordning 679/2016, när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på det samtycke som getts före återkallandet.

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning har han/hon rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han/hon vanligtvis bor, arbetar eller på den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Den italienska tillsynsmyndigheten kan nås på adresserna som visas på hans webbplats.

9. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud - Kontaktinformation

Den personuppgiftsansvarige är Candy Hoover Group S.r.l., med säte i Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), skatte-ID 04666310158, som person som dess juridiska ombud. Företaget kan också kontaktas på e-postadressen data.protection@candy-group.com och på den certifierade e-postadressen candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

För att utöva de rättigheter som anges ovan kan den registrerade skicka en begäran med e-postadressen data.protection@candy-group.com eller genom att kontakta dataskyddsombudet på dpo@candy-group.com.

10. Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas på ett säkert och konfidentiellt sätt, när som helst, om du har allmänna frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller för frågor som rör dataskydd. Dataskyddsombudets e-postadress är: dpo@candy-group.com.