Information page

Rregullorja për përpunimin e të dhënave personale

Candy Hoover Group ju informon se ky sit përdor cookies për ta bërë më të lehtë shfletimin dhe se të dhënat personale të marra nëpërmjet këtyre mjeteve do të procesohet në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Për sa i përket këtij lloji të përpunimi të të dhënave personale, në përputhje me pikën 13 të rregullores së BE nr. 679/2016, Kontrolluesi ofron informacionin e mëposhtëm:

1. Llojet e të dhënave të grumbulluara, qëllimet, baza ligjore e përpunimit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave

Çfarë janë cookies?

Cookies janë vargje të vogla teksti të siteve që përdoruesi i viziton dhe i dërgon në terminalin e tij (zakonisht në shfletues), ku ruhen për t’u dërguar përsëri te të njëjtat site herës tjetër që përdoruesi i viziton.

Cookies të domosdoshme, funksionale, të performancës dhe cookies analitike me potencial të kufizuar identifikimi.

Cookies që janë të domosdoshme, përdoren vetëm për transmetimin e komunikimeve nëpërmjet një rrjeti të komunikimeve elektronike, ose aq sa është e nevojshme për ofruesin e shërbimeve të një kompanie informacioni të kërkuar shprehimisht nga abonenti ose nga përdoruesi për të ofruar shërbimin. Nga ana tjetër, cookies analitike përdoren për të analizuar dhe për të matur përdorimin e faqes së internetit nga përdoruesit. Cookies analitike janë të ngjashme me cookies të domosdoshme kur përdoren direkt nga menaxheri i faqes së internetit për të marrë informacion të përmbledhur lidhur me numrin e përdoruesve dhe mënyrën si e vizitojnë sitin. Baza ligjore që legjitimizon procesimin e të dhënave personale për këtë qëllim gjendet te neni 6, paragrafi 1, pika b) e Rregullores së BE nr. 679/2016, ose për t’i dhënë mundësi përdoruesit të përdorë shërbimin e kërkuar.

Cookies të profilizimit të palëve të para dhe të palëve të treta (për reklamim të posaçëm, rrjete sociale, etj.).

Cookies të profilizimit janë bërë për të krijuar profile përdoruesi dhe ato bazohen te dërgimi i mesazheve të reklamimit që përputhen me preferencat e treguara nga përdoruesi gjatë shfletimit në internet. Ky lloj përpunimi nuk do të shkaktojë në asnjë rast diskriminim ose efekte negative te subjekti i të dhënave. Ky proces i jep gjithashtu mundësi kontrollorit që të vlerësojë shërbimet e tij, dhe i jep mundësi t’i përmirësojë ato duke i bërë më të efektshme dhe më të përdorshme nga palët e treta. Baza ligjore që legjitimizon procesimin e të dhënave personale për këtë qëllim gjendet te neni 6, paragrafi 1, pika b) e Rregullores së BE nr. 679/2016, ose për shkak se përdoruesi ka dhënë aprovimin për instalimin e cookies të profilizimit.

Cookies të përdorura nga ky sit janë:

Cookies të çaktivizimit.

Të gjithë shfletuesit modernë u japin mundësi përdoruesve të vendosin nëse duan të bllokojnë instalimin e cookies në terminalin e tyre dhe të fshijnë çdo cookie të instaluar tashmë. Kjo vlen edhe për cookies të instaluara si rezultat i shfletimit në sit. Bllokimi i instalimit të cookies, ose fshirja e tyre mund ta bëjë më të vështirë shfletimin në sitin tonë ose madje të pamundur.

Më poshtë gjenden linqe për udhëzime lidhur me çaktivizimin e instalimit të cookies në shfletuesit më modernë:

Përveç sa më sipër, kontrollori e informon përdoruesin se ai mund të përdorë Your Online Choices. Nëpërmjet këtij shërbimi është e mundur të menaxhohen preferencat e gjurmimit të shumicës së mjeteve të reklamimit. Prandaj, kontrollori e rekomandon përdorimin e këtij burimi, përveç informacionit të parashikuar në këtë dokument.

2. Periudha e ruajtjes së të dhënave

Cookies të instaluara nëpërmjet sitit tonë fshihen përkohësisht dhe automatikisht në datën e skadimit të treguar në këtë rregullore për procesimin e të dhënave personale. Të dhënat e mbledhura do të përpunohen në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje, ose, për cookies të palëve të treta, në përputhje me rregulloret përkatëse për privatësinë.

3. Metodat e procesimit

Të dhënat personale të mbledhura do të procesohen dhe ruhen me mjete elektronike si në kompjuter, ashtu edhe në kopje të ngurtë, të organizuara në një databazë, dhe në çfarëdo lloji mjeti tjetër të përshtatshëm.

Janë marrë masa sigurie specifike për të parandaluar humbjen ose përdorimin e jashtëligjshëm ose të papërshtatshëm të të dhënave tuaja, si edhe aksesin e paautorizuar në to.

Procesimi i të dhënave personale që bëhet nga kontrollori i të dhënave nuk përfshin procese automatike të vendimmarrjes.

4. Sigurimi i të dhënave personale

Sigurimi i të dhënave të shfletimit është i nevojshëm për sigurimin e shërbimit të kërkuar (shfletimi i sitit) dhe prandaj është i nevojshëm për këtë qëllim: nëse subjekti i të dhënave nuk i komunikon të dhënat personale, do të jetë e pamundur të lejohet shfletimi në këtë sit. Sigurimi i të dhënave për qëllime të mëtejshme është opsional: në këto raste, nëse nuk jepni të dhënat tuaja, kjo nuk do të sjellë pasoja për subjektin e të dhënave. Instalimi i cookies të domosdoshme dhe analitike është opsional (ai mund të parandalohet nëpërmjet cilësimeve të shfletuesit), por mund ta bëjë sitin ose disa shërbime të tij të padisponueshme.

5. Entet të cilave mund t’u zbulohen të dhënave personale

Të dhënat personale të mbledhura nuk do të shpërndahen dhe mund të zbulohen, jo vetëm enteve që kanë të drejtë dhe interes të kenë akses në të dhënat tuaja personale sipas ligjit ose sipas rregullave dytësore dhe/ose të komunitetit, stafit të brendshëm të kontrollorit të të dhënave, por edhe kompanive, shoqatave ose firmave profesionale që ofrojnë shërbime ose që kryejnë punë në emër të kontrollorit të të dhënave si përpunues të dhënash për përmbushjen e detyrimeve ligjore, si edhe për çdo qëllim tjetër organizativ dhe administrativ të nevojshëm për ofrimin e shërbimeve të kërkuara.

Emrat e enteve të tjera që mund të vihen në dijeni të të dhënave tuaja personale si përpunues, gjenden në një listë të përditësuar që mund të merret nga kontrollori i të dhënave (për t’u kërkuar në adresat e parashikuara te pika 9).

6. Transferimi i të dhënave jashtë vendit ose te organizatat ndërkombëtare

Të dhënat personale të subjekteve të të dhënave, të cilat mblidhen përmes shfletimit ose përdorimit të shërbimeve në këtë sit, nuk do të transferohen jashtë vendit ose te organizatat ndërkombëtare nga kontrollori.

7. Linqet për sitet ose shërbimet e palëve të treta

Ky njoftim jepet vetëm për të procesimin e të dhënave personale që bëhet nëpërmjet këtij siti ose mjeteve të ofruara prej tij, dhe jo për faqet e tjera të internetit që mund të vizitohen nga përdoruesi nëpërmjet një linku, menaxherët e të cilëve operojnë si kontrollues të pavarur të të dhënave. Prandaj, para se të përdorni shërbimet e palëve të treta, përdoruesit nxiten që t’i lexojnë me kujdes rregulloret e tyre për privatësinë.

8. Të drejtat e subjektit të të dhënave

Për sa i përket procesimit të të dhënave personale të përmendur më sipër, subjekti i të dhënave ka të drejtën që në çfarëdo kohe të ushtrojë të drejtat e parashikuara nga rregullorja nr. 679/2016, duke përfshirë, për shembull, të dijë:

- burimin e të dhënave personale;

- qëllimet dhe metodat e përpunimit;

- logjikën e aplikuar në rast se përdoren instrumente elektronike për përpunimin;

- identifikimin e detajeve në kontrollor, përpunuesit dhe përfaqësuesi i caktuar.

Subjekti i të dhënave ka të drejtën që të marrë:

- akses, përditësim, korrigjim ose, kur është i interesuar, plotësimin e të dhënave të paplota;

- fshirje, transformimi në formë anonime ose bllokim të të dhënave të procesuar në kundërshtim me ligjin;

- kufizim të procesimit të të dhënave të tij personale, pra t’i kërkojë kontrollorit ose përpunuesit që të kufizojë qëllimet ose mënyrat në të cilat procesohen të dhënat e tij.

Subjekti i të dhënave mund të kërkojë gjithashtu një kopje të të dhënave të tij në format standard (e ashtuquajtur e drejta e portabilitetit të të dhënave).

Së fundi, subjekti i të dhënave ka të drejtën të kundërshtojë në çfarëdo kohe dhe pa asnjë kosto, plotësisht ose pjesërisht:

- për arsye legjitime, përpunimin e të dhënave personale të tij ose të saj, edhe nëse janë në përputhje me qëllimin e mbledhjes së tyre;

- procesimi e të dhënave personale të tij në përputhje me nenin 6, paragrafi 1 të GDPR, pikat e. (“procesimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre në interes të publikut ose në lidhje me ushtrimin e autoritetit publik që i është dhënë kontrollorit të të dhënave”) ose f. (“procesimi është i nevojshëm për ndjekjen e interesit legjitim të kontrollorit të të dhënave ose palëve të treta”) duke përfshirë profilizimin në bazë të këtyre dispozitave;

- procesimin e të dhënave të tij personale në rastet ku bëhet për të dërguar reklama ose materiale shitjesh ose për të kryer studime tregu ose studime të komunikimit komercial (marketing direkt), duke përfshirë profilizimin deri në shkallën që janë lidhur.

Subjekti i të dhënave ka të drejtën ta tërheqë aprovimin e tij për procesimin, kur kjo bazohet në rastin e parashikuar nga neni 6, paragrafi 1, pika a. (kur "subjekti i të dhënave ka dhënë aprovim për procesimin e të dhënave të tij personale për një ose më shumë qëllime specifike"), ose nga neni 9, paragrafi 2, pika a. (kur “subjekti i të dhënave ka dhënë aprovimin e tij të qartë për procesimin e këtyre të dhënave personale për një ose më shumë qëllime specifike”) të Rregullores së BE 679/2016, në çfarëdo kohe pa ndikuar te ligjshmëria e procesimit në bazë të aprovimit të dhënë para tërheqjes.

Nëse subjekti i të dhënave beson se procesimi i të dhënave personale të tij shkel legjislacionin në fuqi, ai ka të drejtën të bëjë ankesë para autoritetit mbikëqyrës, në veçanti në Shtetin Anëtar në të cilin banon, punon ose në vendin ku ka ndodhur shkelja e dyshuar. Autoriteti mbikëqyrës italian mund të kontaktohet në adresat që tregohen në faqen e tij të internetit.

9. Kontrollori i të dhënave dhe përgjegjësi i mbrojtjes së të dhënave - Informacionet e kontaktit

Kontrollori i të dhënave është Candy Hoover Group S.r.l., me zyrë të regjistruar në Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), ID tatimore 04666310158, në rolin e përfaqësuesit të tij ligjor në zyrë. Kompania mund të kontaktohet gjithashtu në adresën e email-it data.protection@candy-group.com dhe në adresën e certifikuar të email-it candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Për të ushtruar të drejtat e treguara më sipër, subjekti i të dhënave mund të bëjë kërkesë duke përdorur adresën e email-it data.protection@candy-group.com ose duke kontaktuar përgjegjësin për mbrojtjen e të dhënave në dpo@candy-group.com.

10. Përgjegjësi për mbrojtjen e të dhënave

Kontrollori i të dhënave ka caktuar një përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave, i cili mund të kontaktohet në mënyrë të sigurt dhe konfidenciale, në çfarëdo kohe, nëse keni pyetje të përgjithshme për përpunimin e të dhënave tuaja personale, ose për çfarëdo çështjeje tjetër që ka të bëjë me mbrojtjen e të dhënave. Adresa e email-it për oficerin e mbrojtjes së të dhënave është: dpo@candy-group.com.