Információs oldal

Személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat

A Candy Hoover Group tájékoztatja Önt, hogy ez az oldal sütiket használ a böngészés megkönnyítésére, és hogy az ezeken az eszközökön keresztül szerzett személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően dolgozzuk fel. Az ilyen típusú személyesadat-feldolgozás tekintetében az Adatkezelő a 679/2016/EU rendelet 13. cikke alapján az alábbi információkat adja meg:

1. Az összegyűjtött adatok típusai, az adatkezelés céljai, jogalapja és az adatok tárolásának időtartama

Mik azok a sütik?

A cookie-k a felhasználó által a termináljára (általában a böngészőbe) küldött szöveges oldalak rövid karakterláncai, ahol a rendszer elmenti őket, hogy visszaküldje őket ugyanarra a webhelyre, amikor a felhasználó legközelebb meglátogatja őket.

Szigorúan szükséges, funkcionális, teljesítmény-cookie-k és analitikai cookie-k korlátozott azonosítási potenciállal.

A feltétlenül szükséges cookie-kat kizárólag az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő kommunikáció továbbítására használják, vagy az előfizető vagy felhasználó által a szolgáltatás nyújtásához kifejezetten kért információknak a vállalat szolgáltatója számára feltétlenül szükséges módon. Másrészt analitikai cookie-kat használunk a weboldal felhasználók általi használatának elemzésére és mérésére. Az analitikai sütik hasonlítanak a feltétlenül szükséges sütikre, amikor azokat közvetlenül a weboldal kezelője használja a felhasználók számára és a webhely meglátogatásának módjára vonatkozó összesített információk gyűjtésére. A személyes adatok e célból történő feldolgozását a 679/2016 EU Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben, illetve a felhasználó számára a kért szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele érdekében lehet legitimálni.

Első féltől és harmadik féltől származó profilozó sütik (célzott reklámhoz, közösségi médiához stb.).

A profilalkotó sütik célja felhasználói profilok létrehozása, és olyan hirdetési üzenetek küldésére szolgálnak, amelyek megfelelnek a felhasználó által az internet böngészése során megjelenített preferenciáknak. Az ilyen jellegű adatkezelés semmilyen esetben sem eredményez hátrányos megkülönböztetést vagy negatív hatást az érintettre nézve. Ez a folyamat azt is lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő értékelje a szolgáltatásait, és lehetővé teszi számára, hogy javítsa azokat azáltal, hogy hatékonyabbá és használhatóbbá teszi azokat harmadik felek számára. A személyes adatok e célból történő feldolgozását a 679/2016 EU Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben, vagy azért, mert a felhasználó hozzájárult a profilozó sütik telepítéséhez, jogalapként a jogalap szolgál.

Az oldal által használt cookie-k a következők:

Cookie-k letiltása.

Minden modern böngésző lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eldöntsék, blokkolják-e a sütik telepítését a termináljukon, és töröljék a már telepítetteket. Ez a webhely böngészése eredményeként telepített sütikre is vonatkozik. A cookie-k telepítésének blokkolása vagy törlése megnehezítheti vagy akár lehetetlenné is teheti webhelyünk böngészését.

Az alábbiakban a cookie-k legmodernebb böngészőkben történő telepítésének letiltására vonatkozó utasításokra mutató hivatkozások találhatók:

A fentieken túlmenően az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy használhatja az Ön Online Választásait. Ezzel a szolgáltatással a legtöbb hirdetési eszköz követési beállításait kezelheti. Az Adatkezelő ezért azt javasolja, hogy ezt az erőforrást a jelen dokumentumban megadott információkon kívül használják.

2. Az adatok tárolási ideje

A weboldalunkon keresztül telepített cookie-k ideiglenesek, és a jelen személyesadat-kezelési szabályzatban megjelölt lejárati időpontban automatikusan törlődnek. Az összegyűjtött adatokat a jelen szabályzat rendelkezéseivel, illetve harmadik féltől származó sütik esetében a vonatkozó adatvédelmi irányelvekkel összhangban tároljuk.

3. Feldolgozási módszerek

Az összegyűjtött személyes adatokat elektronikus eszközökkel kezelik és tárolják mind számítógépen, mind nyomtatott formában, adatbázisba rendezve, és bármilyen más megfelelő adathordozón.

Különleges biztonsági intézkedéseket teszünk az adatai elvesztésének, jogellenes vagy helytelen felhasználásának, valamint az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek a megakadályozása érdekében.

A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése nem jár automatizált döntéshozatali folyamatokkal.

4. Személyes adatok átadása

A kért szolgáltatás nyújtásához (a weboldal böngészéséhez) böngészési adatokra van szükség, ezért erre a célra van szükség: a személyes adatok érintett általi közlésének elmulasztása lehetetlenné teszi a weboldal böngészését. A további célokból történő adatszolgáltatás nem kötelező: ilyen esetekben az adatok megadásának elmulasztása nem jár következményekkel az érintettre nézve. A feltétlenül szükséges és elemző sütik telepítése opcionális (a böngésző beállításain keresztül megakadályozható), de a webhelyet vagy annak egyes szolgáltatásait használhatatlanná teheti.

5. Azok a szervezetek, amelyekkel személyes adatok közölhetők

Az összegyűjtött személyes adatok nem kerülnek terjesztésre, és átadhatók nemcsak azoknak a szervezeteknek, amelyeknek jogukban áll és érdekükben áll hozzáférni az Ön személyes adataihoz törvény vagy másodlagos és / vagy közösségi szabályozás alapján, hanem az Adatkezelő belső személyzetének is, valamint azoknak a vállalatoknak, szövetségeknek vagy szakmai cégeknek, amelyek az Adatkezelő nevében szolgáltatásokat nyújtanak vagy feladatokat látnak el adatfeldolgozókként a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint a kért szolgáltatások nyújtásához szükséges bármilyen szervezeti és adminisztratív célból .

Azon egyéb szervezetek nevei, amelyek Adatfeldolgozóként tudomást szerezhetnek az Ön személyes adatairól, szerepelnek az Adatkezelőtől beszerezhető frissített listán (amelyet a 9. pontban megadott címeken kell megadni).

6. Adattovábbítás külföldre vagy nemzetközi szervezeteknek

Az érintettek ezen az oldalon történő böngészés vagy a szolgáltatások használata során gyűjtött személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja külföldre vagy nemzetközi szervezetek részére.

7. Hivatkozás harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira

Ez az értesítés csak az ezen az oldalon vagy az általa biztosított eszközökön keresztül végzett személyesadat-kezelésre vonatkozik, és nem vonatkozik azokra az egyéb weboldalakra, amelyeket a felhasználó egy linken keresztül látogathat meg, és amelyek vezetői független adatkezelőként működnek. A harmadik fél szolgáltatásaihoz való hozzáférés előtt ezért kérjük a felhasználókat, hogy figyelmesen olvassák el adatvédelmi irányelveiket.

8. Az érintett jogai

A fent említett személyesadat-feldolgozással kapcsolatban az érintett jogosult arra, hogy bármikor gyakorolja a 679/2016/EU rendeletben meghatározottjogait, beleértve például az alábbiakat:

- a személyes adatok forrása;

- az adatkezelés céljait és módszereit;

- az elektronikus műszerek feldolgozási célú felhasználása esetén alkalmazott logika;

- az Adatkezelőre, az adatfeldolgozókra és a kijelölt képviselőre vonatkozó adatok azonosítása.

Az érintett jogosult arra, hogy:

- a hiányos adatokhoz való hozzáférés, azok frissítése, helyesbítése vagy - amennyiben azokról érdeklődnek - kiegészítése;

- a törvénybe ütközően kezelt adatok törlése, névtelenné alakítása vagy zárolása;

- a személyes adatai kezelésének korlátozása, azaz az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felkérése arra, hogy korlátozza az adatai kezelésének célját vagy módját.

Az érintett kérheti adatainak másolatát szabványos formátumban is (ún. adathordozhatósághoz való jog).

Végül az érintett jogosult arra, hogy bármikor és költségmentesen, egészben vagy részben kifogást emeljen:

- jogos okokból személyes adatainak kezelésére, még akkor is, ha ez az adatgyűjtés céljával kapcsolatos;

- személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdése e) pontja („az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához szükséges, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához kapcsolódik”) vagy f) pontja („az adatkezelésaz adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”) szerinti feldolgozása, ideértve azilyen rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;

- személyes adatainak feldolgozására, amennyiben azt reklám- vagy közvetlen értékesítési anyagok küldése, illetve piaci vagy kereskedelmi kommunikációs felmérések (közvetlen marketing) végzése céljából végzik, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az összefüggésbe hozható.

Az érintett jogosult arra, hogy visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, amennyiben az a 679/2016/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában ( „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történőkezeléséhez”) vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontjában („azérintett kifejezett hozzájárulását adta az ilyen személyes adatok egy vagy több konkrét célból történőkezeléséhez”) meghatározott eseten alapul, bármikor, az adatkezelés visszavonás előtti hozzájárulásán alapuló jogszerűségének sérelme nélkül.

Ha az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a hatályos jogszabályokat, joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helye van, ahol dolgozik, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt. Az olasz felügyeleti hatóság a honlapján feltüntetett címeken érhető el.

9. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő - Elérhetőségek

Az adatkezelő a Candy Hoover Group S.r.l., amelynek székhelye: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), adószáma: 04666310158, a jogi képviselőjének személyében. A Vállalattal kapcsolatba lehet lépni a data.protection@candy-group.com e-mail címen és a hitelesített candyhoovergroupsrl@legalmail.it e-mail címen is.

A fent felsorolt jogok gyakorlásához az érintett kérést küldhet a data.protection@candy-group.com e-mail címre, vagy kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel a dpo@candy-group.com címen.

10. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akivel bármikor, biztonságosan és bizalmasan fel lehet venni a kapcsolatot, ha általános kérdései vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy bármilyen adatvédelmi kérdéssel kapcsolatban. Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dpo@candy-group.com.