Информационна страница

Политика за бисквитките – Разширена декларация

Политика за обработване на личните данни

Candy Hoover Group Ви информира, че този сайт използва бисквитки, за да улесни сърфирането и че придобитите лични данни чрез тези инструменти ще бъдат обработвани в съответствие със закона за защита на личните данни. Във връзка с този вид обработка на лични данни, съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 679/2016, Администраторът предоставя следната информация:

1. Видове събрани данни, цели, правно основание за периода на обработка и съхранение на данните

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитките“ са кратка поредица от текстови сайтове, които потребителите посещават, изпращат до своя терминал (обикновено до браузъра), където се запазват, за да бъдат изпратени обратно към същите сайтове следващия път, когато потребителят ги посети.

Строго необходими, функционални, експлоатационни бисквитки и аналитични бисквитки с ограничен идентификационен потенциал.

Строго необходимите бисквитки се използват единствено с цел предаване на съобщения по електронна съобщителна мрежа или като строго необходими за доставчика на услуги на дружеството на информацията, изрично поискана от абоната или потребителя за предоставяне на услугата. От друга страна, аналитичните бисквитки се използват за анализ и измерване на употребата на уебсайта от потребителите. Аналитичните бисквитки са подобни на строго необходимите бисквитки, когато се използват директно от мениджъра на уебсайта за събиране на обобщена информация за броя на потребителите и как те посещават сайта. Правното основание, което узаконява обработката на лични данни за тази цел, трябва да се намери в случаите, предвидени в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 679/2016, или да позволи на потребителя да използва заявената услуга.

Бисквитки за профилиране на първи и трети страни (за целенасочена реклама, социални медии и др.).

Профилиращите бисквитки са предназначени за създаване на потребителски профили и се използват за изпращане на рекламни съобщения, които съответстват на предпочитанията, показани от потребителя, докато сърфира в интернет. Този вид обработка в никакъв случай няма да доведе до дискриминация или отрицателни ефекти върху субекта на данните. Този процес също така позволява на администратора да оцени услугите си и му позволява да ги подобри, като ги направи по-ефективни и използваеми от трети страни. Правното основание, което узаконява обработката на лични данни за тази цел, трябва да се намери в случаите, предвидени в член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 679/2016, защото потребителят е дал своето съгласие за инсталирането на профилиращи бисквитки.

 

Бисквитките, използвани от този сайт, са:

 

Деактивиране на „бисквитки“

Всички съвременни браузъри позволяват на потребителите да решат дали да блокират инсталирането на бисквитки на своя терминал и да изтрият всички вече инсталирани. Това се отнася също за бисквитките, инсталирани в резултат на сърфирането в този сайт. Блокирането на инсталирането на бисквитки или тяхното изтриване може да направи разглеждането на нашия сайт трудно или дори невъзможно.

По-долу има връзки към инструкции за деактивиране на инсталирането на бисквитки в най-модерните браузъри:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

В допълнение към гореизложеното, Администраторът информира Потребителя, че може да използва Вашите онлайн избори. Чрез тази услуга е възможно да се управляват предпочитанията за проследяване на повечето рекламни инструменти. Следователно Администраторът препоръчва използването на този ресурс в допълнение към информацията, предоставена в този документ.

2. Период на съхранение на данни

Бисквитките, инсталирани чрез нашия сайт, са временни и се изтриват автоматично на датата на изтичане, посочена в тази политика за обработка на лични данни. Събраните данни ще се съхраняват в съответствие с разпоредбите на тази политика, а когато се отнася до бисквитки на трети страни – според съответните политики за поверителност.

3. Методи за обработка

Събраните лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани с електронни инструменти както на компютър, така и на хартиен носител, организирани в база данни и на всякакъв друг подходящ носител.

Вземат се конкретни мерки за сигурност, за да се предотврати загубата или незаконното или неправилно използване на Вашите данни, както и неоторизиран достъп до тях.

Обработката на лични данни, извършена от Администратора на данни, не включва автоматизирани процеси за вземане на решения.

4. Предоставяне на лични данни

Предоставянето на данни за сърфиране е необходимо за предоставянето на исканата услуга (сърфиране в сайта) и следователно се изисква за тази цел. Несъобщаването на лични данни от субекта на данните ще направи невъзможно разрешаването за сърфирането на този сайт. Предоставянето на данни за допълнителни цели не е задължително: в такива случаи, ако не предоставите Вашите данни, няма да има последствия за субекта на данните. Инсталирането на строго необходими и аналитични бисквитки не е задължително (може да бъде предотвратено чрез настройките на браузъра), но може да направи сайта или някои от неговите услуги неизползваеми.

5. Субекти, на които личните данни могат да бъдат разкрити

Събраните лични данни няма да бъдат разпространявани и могат да бъдат разкрити не само на субекти, които имат право и интерес да имат достъп до Вашите лични данни по закон или по силата на вторични разпоредби и/или регламенти на Общността, до вътрешен персонал на Администратора на данни, но също и до дружества, асоциации или професионални фирми, които предоставят услуги или изпълняват задачи от името на Администратора на данни като Лица, обработващи данни за изпълнение на законови задължения, както и за всякакви организационни и административни цели, необходими за предоставяне на заявените услуги.

Имената на другите субекти, които могат да узнаят Вашите лични данни като Лица, обработващи данни, са в актуализиран списък, който може да получите от Администратора на данни (да заявите на адресите, посочени в точка 9).

6. Прехвърляне на данни в чужбина или на международни организации

Личните данни на субектите на данни, събрани чрез сърфиране или използване на услугите на този сайт, не могат да бъдат прехвърляни в чужбина или на международни организации от Администратора.

7. Връзка към сайтове или услуги на трети страни

Това уведомление се предоставя само за обработка на лични данни, извършена чрез този сайт или инструментите, предоставени от него, а не за други уебсайтове, които могат да бъдат посетени от потребителя чрез връзка, мениджърите на която работят като независими администратори на данни. Преди да получат достъп до услуги на трети страни, потребителите са поканени да прочетат внимателно техните политики за поверителност.

8. Права на субекта на данни

Във връзка с горепосочената обработка на лични данни, субектът на данните има право по всяко време да упражнява правата, предвидени в Регламент на (ЕС) 679/2016, включително да знае например:

- източника на личните данни;

- целите и методите на обработката;

- логиката, приложена, в случай че електронни инструменти се използват за обработка;

- идентифициране на подробности за Администратора, лицата, обработващи данни, и определения представител.

Субектът на данните има право да получи възможност за:

- достъп, актуализация, коригиране или когато е заинтересуван, попълване на непълни данни;

- изтриване, трансформиране в анонимна форма или блокиране на данни, обработени в нарушение на закона;

- ограничаване при обработване на неговите лични данни, т.е. да поиска от Администратора или лицето, обработващо данните, да ограничи целите или начините, по които се обработват неговите данни.

Субектът на данни може също да поиска копие от своите данни в стандартен формат (така нареченото право на преносимост на данните).

И накрая, субектът на данните има право да възрази по всяко време и без никакви разходи, изцяло или частично:

- по законни причини, срещу обработката на неговите лични данни дори ако има отношение към целта на събирането;

- срещу обработката на личните му данни, извършена съгласно член 6, параграф 1 от ОРЗД, букви д) („обработването е необходимо за изпълнението на задача, извършена в обществен интерес или свързана с упражняването на публична власт, които са предоставени на администратора на данни“) или е) („обработването е необходимо за постигане на легитимния интерес на администратора на данни или трети страни“), включително профилиране въз основа на такива разпоредби;

- срещу обработката на личните му данни, когато тя се извършва с цел изпращане на рекламни материали или материали за директни продажби или за провеждане на проучвания на пазара или търговски съобщения (директен маркетинг), включително профилиране до степента, в която те са свързани.

Субектът на данните има право да оттегли съгласието си за обработка, когато това се основава на случая, предвиден в чл. 6, параграф 1, буква a) (когато „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“) или в член 9, параграф 2, буква а) (когато „субектът на данните е дал изричното си съгласие за обработката на такива лични данни за една или повече конкретни цели“) от Регламент (ЕС) 679/2016, по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

Ако субектът на данни счита, че обработката на неговите лични данни нарушава действащото законодателство, той/тя има право да подаде жалба до надзорен орган, и по-специално в държавата членка, в която обичайно пребивава, работи или на мястото, където е извършено твърдяното нарушение. С Италианския надзорен орган може да се свържете на адресите, посочени на уебсайта му.

9. Администратор на данни и длъжностно лице по защита на данните – информация за контакт

Администраторът на данни е Candy Hoover Group S.r.l., със седалище във Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), данъчен номер 04666310158, в лицето на законния си представител в офиса. С Дружеството може също така да се свържете на имейл адреса data.protection@candy-group.com и на сертифицирания имейл адрес candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

За да упражни горепосочените права, субектът на данни може да изпрати заявка, използвайки имейл адреса data.protection@candy-group.com или като се свърже с длъжностното лице по защита на данните на dpo@candy-group.com.

10. Длъжностно лице по защита на данните

Администраторът на данни е назначил длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете по сигурен и поверителен начин по всяко време, ако имате общи въпроси относно обработката на Вашите лични данни или по въпрос, свързан със защитата на данните. Имейл адресът на длъжностното лице по защита на данните е: dpo@candy-group.com.