Garantievoorwaarden

Voorwoord De tekst van deze garantierichtlijnen bevat de voorwaarden van de standaardgarantie, die de fabrikant, ‘Candy Elettrodomestici S.r.l.’, gevestigd aan de Via Eden Fumagalli te Brugherio (Italië), in Nederland vertegenwoordigd door Candy Hoover Nederland BV aan zijn gebruikers afgeeft. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud en overeenkomstig de rechten van de consument, zoals beschreven in het decreet van 2 februari 2002, uitgebracht en bekrachtigd bij richtlijn 1999/44/CE van het Europees Parlement. Geldigheidsperiode en –voorwaarden Voor alle bestaande gebreken van het apparaat ten tijde van de levering van het apparaat, die te wijten zijn aan het toedoen of nalaten van de fabrikant, geeft Candy Hoover Nederland BV garantie op zijn producten, binnen de voorwaarden van dit garantiebewijs en overeenkomstig decreet 24/2, gedurende 24 maanden, ingaande op de datum waarop de goederen zijn geleverd.

De aankoopdatum wordt vastgelegd door middel van een geldig aankoopbewijs. De consument verliest zijn rechten, zoals beschreven in deze garantie, als deze de fabrikant niet schriftelijk inlicht over gebreken binnen 2 maanden nadat deze gebreken door hem/haar zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen zijn ontdekt. Deze garantie geldt alleen als het garantiebewijs bewaard wordt samen met een geldig aankoopbewijs waarop de naam van de winkel/leverancier, de afleverdatum, het productnummer en de aankoopprijs vermeld staan. Deze moet u, als het apparaat gerepareerd moet worden, op verzoek van een monteur kunnen tonen. Voorwaarden voor de geldigheid van de standaard fabrieksgarantie:

  • Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en kan niet gebruikt worden voor professionele doeleinden.
  • Het apparaat moet overeenkomstig de aanwijzingen in de gebruiks- en installatiehandleiding, die u bij het apparaat kunt vinden, op water, gas en/of elektriciteit aangesloten worden.
  • U dient het apparaat overeenkomstig de gebruiks- en installatiehandleiding te gebruiken en periodiek te onderhouden.
  • Reparaties moeten worden verricht door gekwalificeerd personeel van door de fabrikant erkende reparatie-/servicecentra en alle reserveonderdelen mogen uitsluitend originele onderdelen zijn.
  • Doel van de garantie Als er binnen de garantieperiode een gebrek aan de goederen wordt geconstateerd dat onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt, of ontstaan is door zijn toedoen of nalaten, heeft de consument recht op gratis reparatie of vervanging van de goederen, in geval van herstel,mits de fabrikant hieraan redelijkerwijs kan voldoen (feitelijke mogelijkheid van herstel en/of redelijke verhouding tussen kosten van herstel en de waarde van het apparaat) en in geval van vervanging, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen.Indien de consument vervanging of herstel vordert,is de fabrikant te allen tijde bevoegd tussen vervanging of teruggave van de koopprijs te kiezen.Overigens heeft de consument de hierover genoemde rechten onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem/haar toekent. Reparatie en/of vervanging van de goederen, verlengen de originele garantieperiode niet.

Uitbreiding van het territorium Dit garantiebewijs is alleen geldig op Nederlands grondgebied. Als er gebreken geconstateerd worden in goederen die gekocht en geïnstalleerd zijn op Nederlands grondgebied, kan de consument direct contact op nemen met een erkend reparatie-/servicecentrum, via telefoonnummer 0900-99 99 109

Uitsluitingsclausules Gebreken die het gevolg zijn van één of meer van de volgende situaties, zijn uitgesloten van garantie:

  • Slijtage, nalatigheid, verkeerd gebruik en slecht onderhoud doordat de consument de aanwijzingen en instructies zoals beschreve in de installatie- en gebruikershandleiding van het apparaat niet opgevolgd heeft.
  • Schade tijdens het transport, te wijten aan omstandigheden die niet door toedoen en/of nalaten van de fabrikant veroorzaakt zijn.
  • Verwijderbare onderdelen, hendels, fittingen, glas, email- en rubberonderdelen, externe leidingen, alle accessoires en vergankelijke materialen vallen niet onder de garantie, tenzij er fabricagefouten kunnen worden aangetoond.
  • Onjuiste aansluiting op voedingsbronnen en afvoersystemen en het niet opvolgen van de richtlijnen zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Indien op verzoek van de consument een monteur van een erkend reparatie-/servicecentrum een reparatie uitvoert voor een van bovenstaande situaties, zullen de kosten van de reparatie en onderdelen voor rekening komen van de consument.

Beperkingen van de aansprakelijkheid van de fabrikant Candy Elettrodomestici S.r.l., vertegenwoordigt door Candy Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan personen, goederen en huisdieren toegebracht wordt doordat men de richtlijnen zoals beschreven in de gebruikershandleiding niet opvolgt, met name met betrekking tot de installatie, het gebruik en het onderhoud van elektrische apparaten.

Verlopen van de garantie Na afloop van de garantieperiode is de consument geheel aansprakelijk voor alle reparatiekosten. Wij raden consumenten aan zich te wenden tot onze erkende reparatie/servicecentra, deze bieden service van hoge kwaliteit en leveren geteste, originele reserveonderdelen tegen redelijke prijzen, die niet afhangen van de afstand tussen uw woning en het reparatie/servicecentrum.