Information page

Asmens duomenų tvarkymo politika

Candy Hoover Group“ informuoja, kad siekiant palengvinti naršymą šioje svetainėje naudojami slapukai ir kad šiomis priemonėmis gauti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugos įstatymų. Atsižvelgdamas į tokį asmens duomenų tvarkymą pagal ES reglamento Nr. 679/2016 13 straipsnį, Duomenų valdytojas pateikia toliau išdėstytą informaciją.

1. Renkamų duomenų tipai, duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas ir saugojimo laikotarpis

Kas yra slapukai?

Slapukai yra trumpos teksto eilutės, siunčiamos svetainių, kuriose lankosi naudotojas, į jo terminalą (paprastai į naršyklę), kuriame jie yra išsaugomi ir siunčiami atgal į tas pačias svetaines kitą kartą, kai naudotojas jose lankosi.

Būtini, funkciniai, veikimo slapukai ir riboto identifikavimo potencialo analitiniai slapukai.

Būtini slapukai naudojami tik ryšio ir perdavimo tikslu elektroninio ryšio tinkle arba kai tai būtina paslaugų teikėjui, siekiant suteikti informacijos jos aiškiai prašančiam abonentui ar naudotojui. Kita vertus, naudojant analitinius slapukus analizuojama ir matuojama tai, kaip naudotojai naudojasi svetaine. Analitiniai slapukai yra panašūs į būtinus slapukus, kai svetainės valdytojas naudoja juos tiesiogiai, kad surinktų apibendrintą informaciją apie naudotojų skaičių ir tai, kaip jie lankosi svetainėje. Asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu įteisinantis pagrindas yra ES Reglamento Nr. 679/2016 6 straipsnio 1 dalies b punkte numatyti atvejai arba siekis leisti naudotojui naudotis pageidaujama paslauga.

Pirmosios ir trečiosios šalies profiliavimo slapukai (tikslinei reklamai, socialinei žiniasklaidai ir t. t.).

Profiliavimo slapukai yra skirti naudotojų profiliams kurti ir yra naudojami siųsti reklaminius pranešimus, kurie atitinka internete naršančio naudotojo rodomus prioritetus. Tokio duomenų tvarkymo pasekmė jokiu būdu nebus diskriminacija ar neigiamas poveikis duomenų subjektui. Dėl šio proceso Valdytojas taip pat gali įvertinti savo paslaugas, jas patobulinti, kad jos taptų efektyvesnės ir jomis galėtų naudotis trečiosios šalys. Asmens duomenų tvarkymą šiuo tikslu įteisinantis pagrindas yra ES Reglamento Nr. 679/2016 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatyti atvejai arba naudotojo duotas sutikimas dėl profiliavimo slapukų diegimo.

Šioje svetainėje naudojami slapukai:

Slapukų išjungimas.

Visos šiuolaikinės naršyklės leidžia naudotojams nuspręsti, ar blokuoti slapukų diegimą jų terminale ir ar ištrinti jau įdiegtus slapukus. Tai taip pat taikoma slapukams, įdiegtiems naršant šioje svetainėje. Užblokavus slapukų diegimą arba juos ištrynus, gali būti sunku arba net neįmanoma naršyti mūsų svetainėje.

Toliau pateikiamos nuorodos į instrukcijas, kaip išjungti slapukų diegimą naujausiose naršyklėse:

Be to, Valdytojas informuoja Naudotoją, kad jis gali naudotis Internetiniais pasirinkimais. Naudojantis šia paslauga galima valdyti daugumos reklamos įrankių sekimo nuostatas. Todėl Valdytojas rekomenduoja naudoti šį išteklių atsižvelgiant į šiame dokumente pateikta informacija.

2. Duomenų saugojimo laikotarpis

Per mūsų svetainę diegiami slapukai yra laikini ir yra automatiškai ištrinami pasibaigus šioje asmens duomenų tvarkymo politikoje nurodytam terminui. Surinkti duomenys bus saugomi pagal šios politikos nuostatas, o trečiųjų šalių slapukų atveju – pagal atitinkamą privatumo politiką.

3. Tvarkymo būdai

Surinkti asmens duomenys bus tvarkomi bei saugomi elektroninėmis priemonėmis ir kompiuteryje, ir kaip popierinė kopija, parengiant duomenų bazę, ir bet kokioje kitoje tinkamoje laikmenoje.

Siekiant išvengti jūsų duomenų praradimo ir užkirsti kelią neteisėtam ar netinkamam jų naudojimui, taip pat neteisėtai prieigai prie jų, imamasi specialių saugumo priemonių.

Duomenų valdytojo vykdomas asmens duomenų tvarkymas neapima automatizuotų sprendimų priėmimo procesų.

4. Asmens duomenų teikimas

Naršymo duomenų teikimas yra būtinas pageidaujamos paslaugos (naršyti svetainėje) teikimui ir todėl šiuo tikslu yra reikalingas. Duomenų subjektui nepateikus asmens duomenų, bus neįmanoma naršyti šioje svetainėje. Duomenų pateikimas kitais tikslais yra neprivalomas – tokiais atvejais duomenų nepateikimas neturės jokių pasekmių duomenų subjektui. Būtinų ir analitinių slapukų diegimas yra neprivalomas (jį galima atšaukti naršyklės nustatymuose), tačiau dėl to gali būti neįmanoma naudotis svetaine ar kai kuriomis jos paslaugomis.

5. Subjektai, kuriems gali būti atskleisti asmens duomenys

Surinkti asmens duomenys nebus platinami, bet gali būti atskleisti ne tik subjektams, kurie turi teisę ir interesą susipažinti su jūsų asmens duomenimis pagal įstatymus ar antrinius ir (arba) bendruomenės reglamentus, Duomenų valdytojo vidaus darbuotojams, bet ir bendrovėms, asociacijoms ar profesinėms įmonėms, kurios teikia paslaugas ar atlieka užduotis Duomenų valdytojo vardu kaip Duomenų tvarkytojai, kad būtų įvykdyti teisiniai įsipareigojimai, taip pat bet kokiais organizaciniais ir administraciniais tikslais, kurie yra būtini pageidaujamoms paslaugoms teikti.

Kitų subjektų, kurie kaip Tvarkytojai gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis, pavadinimai nurodyti atnaujintame sąraše, kurį galima gauti iš Duomenų valdytojo (prašymą pateikti 9 punkte nurodytais adresais).

6. Duomenų perdavimas į užsienį ar tarptautinėms organizacijoms

Duomenų valdytojas neperduos duomenų subjektų asmens duomenų, surinktų naršant ar naudojantis šioje svetainėje teikiamomis paslaugomis, į užsienį ar tarptautinėms organizacijoms.

7. Nuoroda į trečiųjų šalių svetaines ar paslaugas

Šis pranešimas yra susijęs tik su asmens duomenų tvarkymu, vykdomu per šią svetainę ar naudojant jos teikiamus įrankius, o ne su kitomis svetainėmis, kuriose naudotojas gali apsilankyti per nuorodą ir kurių valdytojai veikia kaip nepriklausomi duomenų valdytojai. Todėl prieš pasiekdami trečiųjų šalių paslaugas naudotojai raginami atidžiai perskaityti jų privatumo politiką.

8. Duomenų subjekto teisės

Kalbant apie pirmiau aptartą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pasinaudoti ES reglamente Nr. 679/2016 numatytomis teisėmis, pavyzdžiui, susipažinti su:

- asmens duomenų šaltiniu;

- duomenų tvarkymo tikslais ir būdais;

- taikoma logika tuo atveju, kai tvarkymui naudojamos elektroninės priemonės;

- identifikavimo duomenimis apie Duomenų valdytoją, duomenų tvarkytojus ir paskirtąjį atstovą.

Duomenų subjektas turi teisę:

- susipažinti, atnaujinti, ištaisyti arba, jei pageidauja, papildyti neišsamius duomenis;

- reikalauti ištrinti, paversti anoniminiais ar blokuoti duomenis, tvarkomus pažeidžiant įstatymą;

- apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, t. y. paprašyti Valdytojo ar tvarkytojo apriboti jo asmens duomenų tvarkymo tikslus ar būdus.

Duomenų subjektas taip pat gali prašyti savo duomenų kopijos standartiniu formatu (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą).

Galiausiai duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai visiškai arba iš dalies prieštarauti:

- dėl teisėtų priežasčių jo asmens duomenų tvarkymui, net jei tai yra susiję su rinkimo tikslu;

- jo asmens duomenų tvarkymui, vykdomam pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e) p. („tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas“) arba f) p. („tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų“); įskaitant tokiomis nuostatomis grindžiamą profiliavimą;

- jo asmens duomenų tvarkymui, kai tai vyksta siekiant siųsti reklaminę ar tiesioginės prekybos medžiagą arba atlikti rinkos ar komercinės komunikacijos tyrimus (tiesioginę rinkodarą), įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis yra su tuo susijęs.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis, kai tai grindžiama ES reglamento Nr. 679/2016 6 straipsnio 1 dalies a) punkte numatytu atveju (kai „duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais“) arba 9 straipsnio 2 dalies a) punkte numatytu atveju („duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais tikslais“), ir tai neturės poveikio duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu, duotu iki atšaukimo, teisėtumui.

Jeigu duomenų subjektas mano, kad tvarkant jo asmens duomenis pažeidžiami galiojantys teisės aktai, jis (ji) turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje jis nuolat gyvena, dirba arba kurioje buvo padarytas įtariamas pažeidimas. Su Italijos priežiūros institucija galima susisiekti jos interneto svetainėje nurodytais adresais.

9. Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas – kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas yra „Candy Hoover Group S.r.l.“, kurios registruota buveinė yra adresu Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB), mokesčių mokėtojo kodas 04666310158, atsakingasis asmuo yra jos teisiškai įgaliotas atstovas. Su Bendrove taip pat galima susisiekti el. pašto adresu data.protection@candy-group.com ir patvirtintu el. pašto adresu candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Siekdamas pasinaudoti pirmiau išvardytomis teisėmis, duomenų subjektas gali siųsti prašymą el. pašto adresu data.protection@candy-group.com arba susisiekdamas su duomenų apsaugos pareigūnu adresu dpo@candy-group.com.

10. Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų valdytojas paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo bet kuriuo metu galima saugiai ir konfidencialiai susisiekti, jei turite bendrų klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo arba bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų. Duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: dpo@candy-group.com.